Livscyklusvurdering (LCA) med fokus på klimaaftryk

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Viden om det videnskabelige, teoretiske og metodiske grundlag for centrale analyseværktøjer til miljøvurdering af produkter, services og organisationer
  • Have indgående kendskab til nøglebegreber inden for livscyklusvurdering, herunder forskellene mellem normativ modellering og konsekvensmodellering
  • Have indgående kendskab til hvordan livscyklusvurdering kan anvendes til understøttelse af miljøkonsekvens vurderinger og strategiske miljøvurderinger, produktorienteret miljøledelse, produktudvikling, bæredygtig produktion
  • Detaljeret viden om klima-fodaftryksvurdering og beregningsmetoder, herunder begrænsninger samt vurdering af trade-offs med andre impact kategorier

Færdigheder

  • Kan selvstændigt planlægge og udføre den kvantitative livscyklusbaserede miljøvurdering af et givent produkt, service eller organisation, inklusive klimaaftryk
  • Kan skifte fra kvalitative til kvantitative repræsentationer af produktsystemer, udvælge og indsamle relevante data og oplysninger, der er nødvendige for at beregne effektestimater, inklusive klimaaftryk
  • Kan tænke kreativt og inddrage elementer af kritisk refleksion i forhold til forbedring af et produkt service eller organisations miljøperformance

Kompetencer

  • Kan kreativt udvikle løsninger til miljøforbedring af produkter, der tager højde for produkternes livscyklusperspektiv
  • Kan fortolke kvantitative og kvalitative miljøvurderingsresultater og anvende dem i en produktforbedrings- og designkontekst
  • Kan reflektere kritisk over afvejningen mellem reduktion af klimaaftryk og andre påvirkninger i et livscyklusperspektiv

Undervisningsform

Forelæsninger, selvstudie, gruppearbejde, og individuelle opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLivscyklusvurdering (LCA) med fokus på klimaaftryk
Prøveform
Skriftlig
Individuel skriftlig prøve
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet er et særskilt modul og er indplaceret på Masterniveau. Der er deltagerbetaling på modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLifecycle Assessment (LCA) with Focus on Climate Impact
ModulkodeTECHLFK23
ModultypeKursus
KategoriSærskilt modul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design