Finansiel virksomhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at gøre den studerende i stand til at lede og skabe udvikling i virksomheder i en verden præget afstor kompleksitet og foranderlighed.

Specialiseringens formål er at give den studerende overblik over de regler og bestemmelser, der regulerer bankers virksomhed, således at der dels opnås viden om de bankers regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres og vurderes, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

I løbet af det specialiseringen i finansiel virksomhed vil den studerende stifte bekendtskab med følgende områder:

 • Ledelse af finansielle virksomheder
 • Den finansielle institutions samspil med kunder
 • Produktprofitabilitet og produktudvikling i banker
 • Bankers kapitalplanlægning
 • Samspil med bestyrelse i finansielle virksomheder

Modulet bygger videre på de forudsætninger, den studerende har opnået på uddannelsens første studieår (eller tilsvarende uddannelse).

Modulet er forudsætningsskabende for uddannelsens sidste modul, MBA-afhandlingen.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om praksis og anvendelse for så vidt angår fagområdernes begreber, metoder og modeller, herunder bl.a. ledelse af finansielle virksomheder, bankers kapitalplanlægning og samspil med bestyrelser i finansielle virksomheder.
 • Kunne forstå og redegøre for teori indenfor fagområderne.
 • Kunne reflektere over fagområdernes viden på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere videnskabelige problemstillinger indenfor fagområderne.
 • Kunne analysere en problemstilling i en virkelig virksomhed.
 • Kunne anvende moduletsteoretiske indhold i et videnskabeligt projekt.
 • Kunne formidle problemer, løsninger og argumenter relateret til fagområderne på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagområdernes problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne opstille videnskabeligt baserede løsningsforslag til problemstillingen.
 • Kunne kommunikere resultaterne af analysen i en sammenhængende rapport, herunder demonstrere overblik oversemestrets teoretiske og metodiske indhold og på den baggrund er i stand til at foretage kvalificerede og reflekterede valg og fravalg af den tillærte teori og metode i forhold til en identificeret problemstilling i en virksomhed.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af fagområderne, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder seminarer, opgaveløsning, skriftligt projektarbejde og mundtlig eksamination. Modulet er på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Uddannelsen er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. På hvert seminar undervises intensivt, typisk fra onsdag eftermiddag til fredag eftermiddag.

Seminarerne kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Studieintensiteten er jævn mellem seminarerne, og den typiske studerende må påregne en stigende studieintensitet i perioden frem mod den skriftlige eksamen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFinansiel Virksomhed
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS18
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Studieleder Lars Krull (ved faglige spørgsmål)
E-mail: krull@business.aau.dk
Tlf: 9940 2705

AC-fuldmægtig Morten Lykke Olesen (ved praktiske spørgsmål)
E-mail: mlo @business.aau.dk
Tlf: 9940 8255

Fakta om modulet

Engelsk titelFinancial Business
ModulkodeSMS340005D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS18
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster of Business Administration (MBA)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet