Ledelse af uddannelsesinstitutioner

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De seneste årtiers reformbølger medvirker til øget fokus på ledelse og ledere i uddannelsesinstitutioner, og forventningerne til hvad uddannelsesledelse kan udvirke er skyhøje. Dette skyldes ikke mindst at det politiske niveau forventer, at uddannelsesinstitutioner bidrager til positive løsninger af en lang række samfundsmæssige problemstillinger – eksempelvis ulighed, integration og social sammenhængskraft.

Udover at løse komplekse samfundsproblemer forventer det politiske niveau samtidig at det faglige output i institutionerne er højt og kontinuerligt i positiv udvikling - ikke mindst via accountability-strukturer og styrings-teknologier. Samtidig er uddannelse et felt, hvor en lang række interessenter – såsom staten, kommuner, skoleledere, lærere, pædagoger, forældre, erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer – har forskellige interesser og fremmer forskellige agendaer. Endelig er uddannelsesorganisationer også ofte involveret i forskellige projekter og partnerskaber, som kan have forskellige målsætninger, pædagogiske tiltag og teknologier indbygget.

Disse forhold bevirker at ledelse af uddannelsesinstitutioner finder sted i et komplekst krydsfelt. Det kalder på betydelige ledelsesmæssige kompetencer og redskaber at kunne agere i sådan en kontekst. Fra et skolelederperspektiv vil det derfor være relevant at spørge: hvordan oversætter jeg som leder de politiske initiativer ind i min egen organisation? Hvad betyder det for min egen ledelse? Hvad betyder det for arbejdet med underviserne/lærerne? Hvad betyder det for måden vi tænker skole på? Det er formålet med dette modul at bibringe studerende netop sådanne kompetencer og redskaber. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal igennem modulet opnå viden om

 • Uddannelsespolitik, nationalt og internationalt, og dennes betydning for ledelse af uddannelsesinstitutioner
 • Styringsmekanismer og funktioner mellem globale, nationale og lokale kontekster
 • Det fagpolitiske landskab omkring uddannelsesinstitutioner
 • Betydningen af eksterne partnerskaber med fonde, institutioner og interesseorganisationer
 • Betydningen af teknologiske værktøjer og løsninger for lederens handlerum
 • Betydningen af det krydspres fx det politiske niveau og interesseorganisationer har for ledelses af uddannelsesinstitutioner

Færdigheder

Den studerende skal opnå færdigheder i

 • At identificere relevante uddannelsespolitiske problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • At foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området uddannelsesledelse.
 • At analysere og evaluere uddannelsespolitiske tiltag, med særligt henblik på deres ledelsesmæssige konsekvenser
 • At formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper

Kompetencer

Den studerende skal opnå kompetencer i

 • At identificere og analysere uddannelsespolitiske tiltag og konsekvenser for en uddannelsesmæssig ledelsespraksis
 • At kunne evaluere og reflektere over virkningerne af ledelsestiltag i uddannelseskontekster
 • At kunne identificere komplekse problemer og formulere strategiske ledelsesmæssige bud på, hvordan uddannelsesinstitutioner agerer i forhold til problemerne

Undervisningsform

Seminarer med øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse af uddannelsesinstitutioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement of Education Organisations
ModulkodeSMG140091UDD
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftligt oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Info følger