Sundhedsjura

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Introduktion

Er du sundhedsperson, har du ledelses- og behandlingsansvar og interesserer du dig for sundhedsvæsenet, så er sundhedsjura et fag for dig.

Du vil i faget sundhedsjura få et indgående kendskab  til reglerne om patienters rettigheder, ret til en bestemt kvalitet i behandling, sundhedspersoners ansvar og myndigheders tilsyn. Du vil som leder blive klædt på til at træffe retligt begrundede beslutninger, og du vil få indsigt det ansvar du har som ansat leder og som autoriseret sundhedsperson med et sundhedsfagligt ansvar.

Modulet tager udgangspunkt i sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. I undervisningen vil du få indsigt i reglerne for fastlæggelse af det offentlige serviceniveau, prioritering af de offentlige opgaver og reglerne om samarbejde mellem region, kommune og praksissektoren. Du vil få indsigt i reglerne for patienters ret til selvbestemmelse, regler for ansvar ved delegation af arbejdsopgaver, tilsynet med behandlingssteder og behandling af klagesager, ligesom reglerne om behandlingsophør af uafvendelige døende og brug af magtanvendelse vil blive diskuteret. Derudover vil reglerne om videregivelse og indhentning af oplysninger blive behandlet, herunder reglerne om brug af helbredsoplysninger til kvalitetsudvikling og ved indførelse af ny teknologi. Sagsbehandlingsreglerne og rammerne for samarbejdet med socialområdet vil blive inddraget.

For de berørte områder vil lovgrundlag- og rationelle samt etiske implikationer bliver diskuteret ligesom betydningen af lovene vil blive sat i et sundhedsfagligt og ledelsesmæssigt perspektiv.

Undervisningen er casebaseret, og du vil på modulet møde Kent Kristensen, som er en af landets førende eksperter på området.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • offentlige retlige begreber, herunder legalitetsprincippet og parters rettigheder 
 • retskilderne
 • reglerne om det sammenhængende sundhedsvæsen 
 • patienters rettigheder, sundhedspersoners ansvar og myndigheders pligter 
 • regler om information og samtykke og særreglerne for mindreårige, fornuftsinhabile og forholdet til pårørende
 • reglerne om fortrolighed og behandlingsophør af uafvendeligt døende
 • reglerne om svage patienters retsstilling jf. regler om magtanvendelse i somatikken, psykiatrien og på det sociale område.
 • sundhedspersoners autorisationsansvar og regler for udarbejdelse af instrukser 
 • forholdet mellem et sundhedsfagligt ansvar som autoriseret sundhedsperson og at tjenesteansvar som som administrativ leder

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • analysere og diskutere sundhedsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante sundhedsretlige retskilder 
 • argumentere for forskellige sundhedsretlige løsninger af konkrete problemstillinger 
 • analysere reglerne om patienters retsstilling, herunder patienters selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne for videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger på konkrete situationer 
 • analysere reglerne om sundhedspersoners autorisationsansvar på konkrete situationer 
 • formidle og formulere sin viden og argumentation metodisk, fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • anvende reglerne om patienters retsstilling, herunder patienters selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne for videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger på konkrete situationer og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger 
 • anvende reglerne om sundhedspersoners professionsansvar på konkrete situationer og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger 
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne identificere og forholde sig til grundlæggende sundhedsretlige problemstillinger af betydning for patienters retsstilling og sundhedspersoners ansvar 
 • med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne forklare, analysere og vurdere lovligheden og rigtigheden af sundhedsretlige beslutninger dispositioner

Undervisningsform

Seminarer med øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsjura
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Law
ModulkodeSMG140091B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes første gang i efteråret 2024
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet