Ledelse af kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Introduktion

Digital transformation og kunstig intelligens (AI) står i stigende grad centralt i modernisering af den offentlige sektor. Kunstig intelligens udgør en af tidens mest lovpriste teknologier der indgår som et vigtigt værktøj i adskillige strategier og reformforslag. Men kunstig intelligens er også omdiskuteret og organisatoriske og ledelsesmæssige forhold sætter ofte grænser for udnyttelsen heraf. Kultur, opgavekompleksitet og lovgivning kan udfordre brugen af AI, og der er behov for at forstå de etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter af brugen af kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Dette modul koncentrerer sig om ledelse af kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor. Anerkendte teorier og forskningsbaseret viden om hvad kunstig intelligens og digital transformation indebærer bliver gennemgået og sat i relation til delta-gernes egne ledelsesopgaver og -praksisser. Modulet stiller desuden skarpt på de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at lede kunstig intelligens og digital transformation såvel internt i den offentlige forvaltning som eksternt i forhold til borgere og virksom-heder. Modulet giver deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for effektfuldt at kunne lede og udnytte implementering af kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden:

  • Der er baseret på forskning om baggrunden for og karakteren af kunstig intelligens og digital transformation, og ledelsesopgaver forbundet hermed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder:

  • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, begreber, modeller og metoder til at belyse ledelse af kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At præsentere og reflektere over muligheder og udfordringer ved at lede kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor.
  • At anvende teorier, metoder, modeller o.l. til at analysere egen organisations evne til at håndtere og lede kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor samt identificere forbedringsforslag hertil på organisationsniveau.
  • At anvende teorier, metoder, modeller o.l. til at vurdere egne personlige evner til at håndtere og lede kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor samt identificere opmærksomhedspunkter for egen fremtidig praksis.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en variation af oplæg, cases, øvelser og aktiv inddragelse. Deltagerne relaterer kursets pensum til praksis via refleksion og øvelser om offentlig digitalisering

Modulet er inddelt i tre 2-dags seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelse af kunstig intelligens og digital transformation i den offentlige sektor
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLeading Digital Transformation and Artificial Intelligence in the Public Sector
ModulkodeSMG140090B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Udbydes første gang i efteråret 2025
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet