Ledelse af offentlig digitalisering

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Optagelse på MPG-uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Digitalisering har i årtier været et gennemgående tema i modernisering af den offentlige sektor og i international målestok rangerer Danmark blandt de absolut førende lande. Fortællingen om offentlig digitalisering er imidlertid også, at digitaliseringsprojekter ofte slår fejl eller ikke lever op til forhåbningerne. Ofte bliver dårlig eller manglede ledelse fremhævet som en årsag til fejlslagne digitaliseringsprojektet. Det Digitale Råd i Danmark har påpeget et behov for et ”paradigmeskifte i den offentlige ledelseskultur”, hvor staten, regioner og kommuner skal blive bedre til IT ledelse.

Dette modul koncentrerer sig om ledelse af digitalisering i den offentlige sektor. Anerkendte teorier og forskningsbaseret viden om hvad offentlig digitalisering indebærer bliver gennemgået og sat i relation til deltagernes egne ledelsesopgaver og -praksisser. Modulet stiller desuden skarpt på de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at lede digitalisering såvel internt i den offentlige forvaltning som eksternt i forhold til borgere og virksomheder. Vi vil arbejde med ledelsesopgaven i forhold til nogle af tidens populære teknologier såsom kunstig intelligens, velfærdsteknologi, robotter, sociale medier og data analytics, samt mere traditionelle IT løsninger som ERP systemer. Modulet giver deltagerne et teoretisk og praktisk grundlag for effektfuldt at kunne lede og udnytte IT mplementering i den offentlige sektor.  

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden:

  • Der er baseret på forskning om baggrunden for og karakteren af offentlig digitalisering, og ledelsesopgaver forbundet hermed.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder:

  • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, begreber, modeller og metoder inden for offentlig digitalisering.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At præsentere og reflektere over muligheder og udfordringer ved at lede offentlig digitalisering.
  • At anvende teorier, metoder, modeller o.l. til at analysere egen organisations evne til at håndtere og lede offentlig digitalisering samt identificere forbedringsforslag hertil på organisationsniveau. 
  • At anvende teorier, metoder, modeller o.l. til at vurdere egne personlige evner til at håndtere og lede offentlige digitaliseringsprojekter samt identificere opmærksomhedspunkter for egen fremtidig praksis.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en variation af oplæg, cases, øvelser og aktiv inddragelse. Deltagerne relaterer kursets pensum til praksis via refleksion og øvelser om offentlig digitalisering

Modulet er inddelt i tre 2-dags seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS-point svarende til ca. 140 arbejdstimer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for deltagelse i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden for fastsat frist.

Prøver

Prøvens navnLedelse af offentlig digitalisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være casebaseret. Der afsættes 30 minutter til prøven, inkl. votering. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den mundlige prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManaging Public Sector Digitalization
ModulkodeSMG140020IT
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Modulet udbydes 1. gang i foråret 2021
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormTo timer pr. skriftlig oplæg inkl. eksamination.

Organisation

UddannelsesejerMaster i offentlig ledelse
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info om litteratur følger