Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus. Kurset omfatter undervisning i og eventuelt træning i videregående psykologiske forskningsmetoder.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende have viden om og forståelse af et omfattende metodefelt som eksempelvis

 • Kvalitative forskningsinterviews, herunder transskription, analyse og tolkning
 • Kvalitative forskningsdesign og observationsmetoder
 • Kvalitative deltagerobservationsmetoder
 • Kvalitative arkivstudier, litterære studier m.v.
 • Casestudier
 • Pilotstudier
 • Miksede metode designs
 • Eksperimentelle og kvasieksperimentelle designs
 • Kvantitative observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser
 • Deskriptive statistiske databehandlingsmetoder og kvantitative designs
 • Parametrisk og nonparametrisk hypotesetestning
 • Multivariat analyse, ANOVA og regressionsanalyser
 • Partiel korrelation, multipel korrelation, faktoranalyse og introduktion til avancerede statistiske modeldannelsemetoder 
 • Økologisk validitet i studier
 • Teorier om videnskabelige metoders begrænsning
 • Forskningsrapportering

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende have færdigheder i

 • At reflektere over og tage kritisk stilling til valg af et omfattende metodefelt 
 • At vurdere implikationer af de anvendte forskningsmetoder
 • At behandle videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til flere af de valgte videregående forskningsmetoder

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende have kompetencer til

 • At erkende og diskutere videnskabelige metoders begrænsninger
 • At operere med anvendelsen af komplekse og omfattende metodefelt
 • At fremstille en nuanceret og dybtgående rapportering af forskningsresultater

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen


Syge- og Reeksamen:
Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methods: Potentials and Limitations of a Comprehensive Method Field
ModulkodeSIPSY202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag
Modulets placering: 3. eller 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet