Almenpsykologi med psykologiens historie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet i modulet Almenpsykologi med psykologiens historie skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset almenpsykologisk emne. Temarammen ligger i forlængelse af modulerne på studiets 5.-7. semester.

Projektet er teoretisk og indebærer formulering og bearbejdning af en almenpsykologisk problemstilling, der kan inddrage såvel socialpsykologiske, personlighedspsykologiske, kognitionspsykologiske som udviklingspsykologiske aspekter.

Problemstillingen skal inddrage mindst to forskellige teoretiske perspektiver. Den valgte problemstilling skal ligeledes indlejres psykologihistorisk (fænomenhistorisk og/eller forskningshistorisk) og videnskabsteoretisk.

Der kan indgå egen empiri i projektet, men dette er ikke påkrævet.

Den valgte problemstilling kan omhandle fænomener fra såvel normalpsykologien som den afvigende psykologi eller psykopatologien for så vidt som disse fænomener kan bringes under en almenpsykologisk synsvinkel eller anvendes til at belyse almenpsykologien.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem projektet opnå viden om og forståelse af

 • Teorier og metoder inden for de valgte almenpsykologiske aspekter
 • udvalgte relevante aspekter af psykologihistorien (fænomenhistorien og/eller forskningshistorien) og psykologiens videnskabsteori

Færdigheder

Den studerende skal gennem projektet opnå færdigheder i

 • at formulere og vurdere en interessant teoretisk eller empirisk problemstilling inden for almenpsykologien samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
 • at anvende almenpsykologiens videnskabelige metoder og redskaber på en teoretisk eller empirisk problemstilling
 • at kunne bringe mindst to teoretiske perspektiver på en valgt problemstilling i anvendelse
 • at syntetisere forskellige teoretiske perspektiver
 • at kunne indlejre en problemstilling psykologihistorisk (fænomen- og/eller forskningshistorisk)
 • at kunne analysere udvalgte relevante videnskabsteoretiske aspekter af en almenpsykologisk problemstilling og
 • at kunne formidle og diskutere almenpsykologiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem projektet opnå kompetencer til

 • at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum
 • selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i almenpsykologiske læringsmiljøer samt at kunne bidrage til organiseringen af et produktivt samarbejde i fællesskab med projektvejlederen
 • at kunne reflektere over egen faglig progression inden for det almenpsykologiske fagområde samt
 • at kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse, hvor almenpsykologien er relevant samt
 • at bringe ovenstående viden og færdigheder i anvendelse i konkrete professionelle sammenhænge

Undervisningsform

I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med en forelæsningsrække og/eller seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAlmenpsykologi med psykologiens historie
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundlig på baggrund af projekt.

Den mundtlige del af prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.

Den mundtlige prøve indledes med et oplæg fra den/de studerende, som maksimalt forventes at vare 5 minutter pr. studerende.

Sidetal: En projektrapport på:
• 15-25 sider for individuelt udarbejdede projektrapporter
• 40-50 sider for to studerende
• 50-70 sider for tre studerende
• 60-80 sider for fire studerende
• 70-90 sider for fem studerende
• 80-100 sider for seks studerende

Résumé: Der udarbejdes et resumé på engelsk. Resuméet skal være på højst 2 sider og indgår i helhedsvurderingen. En procesbeskrivelse vedlægges projektet som bilag.

Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr. gruppe. For individuelle eksaminer er prøvetiden 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning.

Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (inkl. resumé) og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
-Projektrapporten
-De studerendes noter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Psychology including the History of Psychology
ModulkodeSIPSY2020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA-sidefag (2. sem.)
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1250 standardsider ikke for snævert afgrænset vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.