Biologisk psykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med studietidsforlængelsen kan der vælges mellem modulerne i henholdsvis Klinisk psykologi eller Biologisk psykologi. Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater om psykens biologiske grundlag og de dertil knyttede videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning. Faget omfatter følgende to elementer:

 1. neuropsykologi og øvrige psykologisk relevante aspekter af neurovidenskab og neurobiologi
 2. evolutionær psykologi samt antropogenesen.

Modulet omfatter bl.a. en indføring i disse emner

 • centrale problemstillinger vedrørende psykens biologiske grundlag
 • nervesystemets opbygning, udvikling, funktion og cellulære grundlag
 • psykologiske funktioners neurale korrelat og evt. lokalisering
 • sansernes og hjernens rolle i perception
 • det neurologiske grundlag for hukommelse og læring
 • biologiske faktorer involveret i emotion og motivation
 • eksekutive funktioner i hjernen, og nervesystemets rolle i motorisk aktivitet
 • centrale neurovidenskabelige forskningsmetoder
 • basale indlæringsmekanismers psykologi og biologi
 • de psykologiske funktioners biologiske evolution, og specifikke forhold vedr. den evolutionære udvikling af den menneskelige psyke.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • nervesystemet og hjernen
 • centrale teorier og metoder indenfor neurovidenskab og evolutionær psykologi samt
 • udvalgte dele inden for læringsmekanismer og syndromer i klinisk neuropsykologi.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at identificere, formulere og vurdere væsentlige og relevante biologisk-psykologiske problemstillinger
 • at analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens
 • at identificere og vurdere formål, design, og fund i udvalgte empiriske undersøgelser
 • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion vedr. centrale fænomener inden for den biologiske psykologi samt
 • at formidle og diskutere forskningsbaseret biologisk-psykologisk viden i faglige og tværfaglige sammenhænge med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at knytte teori og empiri til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger og
 • at indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde.
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen videre faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiologisk psykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Studienævnet vælger før semesterstart en af de følgende prøveformer. Prøveformen fremgår af semesterbeskrivelsen.

Prøveform 1
En individuel ekstern mundtlig prøve i Biologisk psykologi (Biological Psychology).
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under samtalen. Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes individuelt i relation til pensum. Der gives karakter på grundlag af den samlede præstation.

Pensumramme: 1000 standardsider obligatorisk litteratur.
Sidetal for synopsis: 1-3 sider.
Normeret prøvetid: 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning.

Prøveform 2
En individuel ekstern skriftlig prøve i Biologisk psykologi (Biological Psychology).
Prøven er en bunden 72 timers opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBiological Psychology
ModulkodeSIPSY201811
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA-sidefag
Modulets placering: 3. eller 5. semester.
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet