Det åbne lands planlægning og forvaltning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-3. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • skal have viden om de faktorer, der betinger og driver det danske kulturlandskabs udvikling og regulering af arealanvendelsen i dette

  • skal have viden om arealreguleringslovgivningen, sektorlovgivningen og sammenhængen med den sammenfattende fysiske planlægning i det åbne land/landdistrikterne

  • skal have viden om de væsentligste myndighedsskabte geodata til brug for planlægning og regulering, samt om geografisk modellering af det åbne land, både tematisk og i et helhedsorienteret perspektiv

Færdigheder

  • skal kunne identificere og analysere en konkret planlægningsmæssig eller forvaltningsmæssig problemstilling for et lokalt område i det åbne land/landdistrikterne og indtænke denne i en planlægning for udvikling, omdannelse, bevaring og/eller beskyttelse

  • skal kunne anvende informationsteknologiske værktøjer (GIS) og planlægnings- og landskabsrelaterede datasamlinger (fokus på ejendomsdata, natur- og kulturgeografiske data) ved udarbejdelsen af rumlige modeller for et nærmere afgrænset område

  • skal kunne anvende metoder for behandling af relevante temaer for planlægningens – og arealforvaltningens indhold på kommunalt eller lokalt niveau, med henblik på at forstå – samt kunne løse – planlægningsmæssige udfordringer i det åbne land

  • skal kunne udvikle konkrete forslag til reviderede, nye eller supplerende strategier og planer på relevant(e) niveau(er) til løsning af en eller flere identificerede problemstillinger. Der skal i den forbindelse udarbejdes to produkter – en arealorienteret udviklings-/omdannelses-/bevarings-/beskyttelsesplan for det åbne land/landdistrikterne/landsbysamfund samt en mindre ”bebyggelsesplan” med de relevante overvejelser om realisering, herunder nødvendige tilladelser mv.

Kompetencer

  • skal besidde indgående kendskab til planlægningens - og arealforvaltningens problemstillinger og rammebetingelser i det åbne land/landdistrikterne

  • skal kunne kombinere teoretisk viden om plan- og reguleringssystemet med metoder til analyser af landskabet, landdistrikterne mv.

  • skal selvstændigt kunne indgå i tværfaglige planlægningsopgaver og samarbejde i relation til udvikling, omdannelse, bevaring og/eller beskyttelse i det åbne land/landdistrikterne/landsbysamfund

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet åbne lands planlægning og forvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning and Land Management in Rural Areas
ModulkodePLLANB20402
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design