Planjura og regulering – med sigte på varmeforsyningsplanlægning mv.

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal have kendskab til grundlæggende elementer på det miljøretlige område med tilknytning til fast ejendom, planlægning og udvikling, dvs. retsregler, -kilder, -institutioner, og -principper. Skal i den forbindelse også kunne forstå forskellen mellem offentlig og privat ret på området
 • Skal have viden om og forståelse for plan- og reguleringssystemet i Danmark, herunder dets opbygning, funktion og indbyrdes sammenhæng.
 • Skal særligt have kendskab til plan- og reguleringslovgivningen samt til planlægningsrelevant forvaltningsret på nationalt, regionalt og især på kommunalt og lokalt niveau
 • Skal have indgående kendskab til de juridiske krav til udarbejdelse af kommunale plantyper, især lokalplanen og/eller varmeforsyningsplanlægning, herunder de juridiske muligheder og begrænsninger, der knytter sig til disse plantyper
 • Skal kunne forstå de juridiske krav til udarbejdelse af projektforslag til godkendelse af projekter til nye produktionsanlæg i forhold til varmeforsyningsloven, herunder de juridiske muligheder og begrænsninger, der knytter sig til disse projekter

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal ift. en given reguleringssituation og under givne forudsætninger kunne identificere de relevante miljøretlige regler og vurdere betydningen af disse
 • Skal særligt kunne anvende planlovgivning (især vedrørende kommuneog lokalplanlægning), naturbeskyttelseslovgivning, miljøbeskyttelseslovgivning, forsyningslovgivning og anden lovgivning med nær relevans for udvikling af det bebyggede miljø i forhold til konkrete udviklingsmæssige udfordringer og problemstillinger på især byniveau
 • Skal kunne anvende teoretisk forståelse af de retlige muligheder og begrænsninger i udarbejdelsen af en juridisk holdbar lokalplan
 • Skal have forståelse for planlægning for varmeforsyning og dennes sammenhæng med andre reguleringsmæssige redskaber, herunder lokalplaner og VVM

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne afklare og redegøre for de miljøretlige forudsætninger i almindeligt forekommende byudviklingssituationer, herunder redegøre for og i ukomplicerede tilfælde afklare eventuelle tvivlsspørgsmål ift. regelgrundlaget. 
 • Skal kunne håndtere almindeligt forekommende byudviklingssituationer og sikre sammenhæng i planlægningens juridiske regulerende bestemmelser
 • Skal kunne indgå med miljøretlig ekspertise i tværfaglige samarbejder i de mest almindelige udviklingsorienterede situationer
 • Skal selvstændigt kunne indgå i juridisk fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udarbejdelse af projektforslag til godkendelse af projekter til nye produktionsanlæg i forhold til varmeforsyningsloven, lige som der skal kunne ydes juridisk rådgivning i relation til de mest almindelige udviklingsorienterede situationer for etablering af nye produktionsanlæg

Det ovennævnte lovkompleks behandles med forbehold for navneændringer, fremkomsten af nye love og andre ændringer i den miljøretlige lovportefølje.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveløsning og præsentation, lærerfeedback e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanjura og regulering – med sigte på varmeforsyningsplanlægning mv.
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning Law and Regulation – with a View to Planning for Heat Supply etc.
ModulkodePGLLBGB16302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design