Diplomingeniørpraktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende har selv ansvaret for at skaffe sig en praktikplads. Praktikstedet skal normalt udbetale løn til den studerende. Den af studienævnet udpegede praktikkoordinator kan i særlige tilfælde være behjælpelig med tilvejebringelsen af de fornødne firmakontakter.

Praktikstedet skal godkendes af universitetet, hvorefter der udarbejdes en praktikaftale mellem den studerende og det pågældende firma. Virksomheden peger på en praktikansvarlig, der er den person, den studerende refererer til i virksomheden. Praktikaftalen fastlægger læringsmål, arbejdsopgaver, praktikperiode, arbejdstid, praktikkoordinator, praktikvejleder, m.m. og underskrives inden praktikken påbegyndes af praktikvejleder/virksomhed, praktikant, praktikkoordinator og studienævn.

Såfremt udviklingen på praktikstedet nødvendiggør ændringer i den godkendte praktikaftale, skal disse godkendes af praktikkoordinatoren og studienævn.

Under praktikopholdet skal den studerende føre en dagbog, der er en daglig rapportering om de hændelser, der sker i dagens løb, først og fremmest om det udførte arbejde.

Praktikrapporten skal udarbejdes efter samme overordnede retningslinjer, som der har været gældende ved udarbejdelse af projektrapporter på uddannelsens forudgående semestre.

Dog skal projektrapporten også omfatte:

 • Beskrivelse af virksomheden – herunder organisation
 • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområder
 • Oversigt over de arbejdsområder, hvori den studerende har været involveret
 • Gennemgang af mindst ét af de for uddannelsen relevante faglige emner, som den studerende har beskæftiget sig med under praktikopholdet. Gennemgangen omfatter – i det omfang det er relevant – problemanalyse, teori, metoder, modeller, løsningsforslag, implementering, test, konklusion m.m.
 • Dagbog
 • Analyse af praktikopholdets udbytte fagligt, arbejdsmæssigt og socialt
 • Erfaringer fra praktikopholdet og refleksion over forløbet

Læringsmål

Viden

Studerende som gennemfører modulet vil opnå:

 • Viden om en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel
 • Viden om de for uddannelsen relevante emner, der er arbejdet med under praktikopholdet, herunder hvilke teorier og metoder, der er anvendt og resultater, der er opnået
 • Viden om sammenhængen mellem teori på uddannelsen og praksis

Færdigheder

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Vurdere de anvendte teorier og metoder i forhold til de teoretiske og/eller empiriske principper og metoder der er anvendt i studiets forudgående kurser og projektarbejder
 • Analysere om professionen har nye faglige behov der bør/kan varetages af uddannelsen

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Dokumentere praktikopholdet i en praktikrapport således af opfyldelsen af praktikkens læringsmål kan evalueres.
 • Analysere og reflektere over det faglige, arbejdsmæssige samt det sociale udbytte af praktikopholdet.
 • Håndtere udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge

Undervisningsform

Praktikken afvikles i en virksomhed og den studerende skal udarbejde en praktikrapport.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Med til projektdokumentationen hører:
• Skriftlig projektrapport
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelor’s of Engineering
ModulkodeMSNDAKIB6231
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i design og anvendelse af kunstig intelligens; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design