Masterprojekt på linjen i Interaktionsdesign og Multimedier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden i at:

 • demonstrere fortrolighed med almindelige principper for didenskabelig metode.
 • demonstrere viden og forståelse for relevante teorier, metoder og teknikker inden for masterprojektets emne.
 • analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige modeller, teorier og metoder.
 • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde (til belysning af masterprojektets problemstilling).

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i at:

 • arbejde selvstændigt eller i et samarbejde med medstuderende med en faglig problemstilling
 • anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjen
 • identificere, afgrænse og formulere en problemstilling inden for linjen
 • definere og opstille metode for belysning eller løsning af den identificerede problemstilling
 • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte relevant videnskabelige litteratur med udgangspunkt i problemstillingen
 • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport
 • reflektere over selve problemløsningsprocessen og resultatet af denne
 • anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjen
 • formulere et resumé af masterprojektet.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at:

 • selvstændigt planlægge, igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet.
 • formidle projektet gennemskueligt, fyldestgørende og klart.
 • reflektere over anvendelighed af de udvalgte teorier, metoder og teknikker i forhold til den konkrete problemstilling.

Undervisningsform

I tilknytning til den studerendes udarbejdelse af masterprojektet tilbydes der vejledning.

Ved starten på masterprojektet aftaler vejleder og studerende i fællesskab emneområde, titel samt tidspunkt for aflevering med videre den for de rammer, der gælder for den udbydende institution. Emnet godkendes af vejleder

Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder.

Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder.

Et masterprojekt har et omfang på 15 ECTS og dermed normalt en varighed på mellem et halvt og et helt år. Masterprojektet kan efter aftale afvikles på fuld tid.

Projektrapporten skal udarbejdes på dansk eller engelsk. Der skal i alle tilfælde indgå et resume på engelsk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektet kan udarbejdes alene eller i grupper (max. tre personer). Ved grupper skal resultatet afspejle at der er tale om flere personers arbejdsindsats.

Projekter skrevet af en studerende: 40-50 normalsider

Projekter skrevet af to studerende: 60-75 normalsider

Projekter skrevet af tre studerende: max 80-100 normalsider

En ’normalside’ svarer til 2.400 enheder, dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord. 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Optagelse på denne fjerde og afsluttende fagpakke kræver, at den studerende forinden har bestået (og dokumenteret erhvervelsen af) tre fagpakker på Master i it. Minimum to af disse fagpakker skal tilhøre linjen i interaktionsdesign og multimedier.

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt på linjen i Interaktionsdesign og Multimedier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Eksamen består af et skriftligt arbejde og en mundtlig ekstern prøve med udgangspunkt i masterprojektrapporten af 45 minutters varighed (pr. person i gruppen).

Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og den mundtlige prøve. Vejleder fungerer som eksaminator og der medvirker en ekstern censor.

Masterprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af masterprojektet. I bedømmelsen af det skriftlige arbejde indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne; til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges der vægt på retskrivning og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes tungest i bedømmelsen.

Eksamenssproget er dansk eller engelsk. Eksamenssproget aftales med vejleder.

Ved bedømmelse af den studerendes præstation ved eksamen lægges vægt på i hvor høj grad den studerende opfylder målene for modulet.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af den institution, hvor den studerende har gennemført masterprojektet.

Tjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeMITIMMP20
ModultypeProjekt
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i it, interaktionsdesign og multimedier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet