Information Management – Offentlige, private, nationale og internationale perspektiver

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Information Management (IM) handler om de processer og redskaber, der bruges til at indsamle, administrere, bevare, arkivere og tilgængeliggøre information i virksomheder, organisationer og institutioner. Effektiv IM sikrer blandt andet, at den rigtige information er til rådighed for den enkelte medarbejder på det rigtige tidspunkt. Derudover sikrer IM, at de nødvendige systemer, ressourcer og sikkerhedsforanstaltninger er på plads og anvendes korrekt, så konsekvenser som datatab mindskes samtidig med at beslutningstagen og produktivitet forbedres.

Modulet gennemgår metoder og redskaber til at reflektere over den indbyrdes afhængighed mellem alle led i en kontinuerlig og evigt foranderlig Information Management cyklus (eller Kontinuum) og til at analysere sammenhænge mellem praksis og den organisatoriske og sociale kontekst, det indgår i. Modulet indeholder teorier og metoder, lovgivning og standarder inden for information management, records management, videns management og arkivvidenskab.

De pædagogiske/didaktiske principper er baseret på problemorienteret projektarbejde (PBL), hvorfor dette også introduceres på kurset. Den studerende vælger et afgrænset emne, som gøres til genstand for projektarbejde under vejledning.

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Information Management samt feltets teori og metode, nationalt og internationalt.
 • Forskellige IM redskabers anvendelighed, styrker og svagheder samt indbyrdes afhængighed set i et kontinuerligt og foranderligt cyklusperspektiv (eller Kontinuum) i private og offentlige virksomheder.
 • hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende IM teori og metode til at analysere implikationer og praksisser i egen IM-kontekst
 • at oversætte forsknings- og praksis eksempler på best practice i relation til egne identificerede IM-problemstillinger
 • at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne undersøgelser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til at:

 • reflektere over teorier og metoder til håndtering af data, information og viden i et evigt foranderliget og kontinuerligt IM-persektiv.
 • reflektere over standarder og lovgivninger, der påvirker Information Management samt vurdere forskelle i regelgrundlag og praksis mellem offentlige og private og virksomheder.
 • Vurdere og reflektere over forskellige information management praksisser.
 • Identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger inden for Information Management.
 • kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.

Undervisningsform

Undervisningen består af seminarer, hvor dialogen mellem studerende og undervisere er central. Modulet munder ud i projektarbejde under vejledning.

Den endelige tilrettelæggelse af modulet, undervisning og vejledning findes i semesterbeskrivelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er normeret til 10 ECTS = ca. 280 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformation Management – Offentlige, private, nationale og internationale perspektiver
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og (2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 30 min.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Management – Public, Private, National and International Perspectives
ModulkodeMIM20241
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsforvaltning
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Offentlig Ledelse (MPG)
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Info følger.