Integreret Intern medicin, kirurgi og klinisk farmakologi

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse i forrige semesters eksamen og godkendt klinisk ophold.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At lære den studerende at mestre lægens roller i sundhedsvæsenet og samfundet.

Læringsmål

Viden

Intern medicin:

 • Redegøre for manifestationer af sygdomsprocesser inden for endokrinologi, gastroenterologi, geriatri, hjertekarsygdomme, hæmatologi, infektionsmedicin, lungesygdomme, nefrologi, onkologi, palliation og rheumatologi.
 • Redegøre for sygdommes epidemiologi, patoanatomiske og patogenetiske forholdpå organ-, celle- og molekylært niveau, herunder genetiske arvegange og principper i genetisk udredning.
 • Diskutere og argumentere for ætiologiske og patogenetiske forhold ved sygdomme

Kirurgi:

 • Dokumentere indsigt i, hvordan kirurgiske sygdomme inden for fagene abdominal kirurgi, ortopædisk kirurgi, karkirurgi, mammakirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, urologi præsenterer sig, diagnosticeres og behandles i samarbejde med parakliniske fag
 • Stille differentialdiagnoser baseret på anamnese, objektiv og parakliniske undersøgelser
 • Redegøre for patientsikkerhed ved kirurgi, komplikationer, deres forebyggelse og behandling, samt palliation
 • Beskrive tiltag til optimering af succesraten ved vanskelige forhold

Farmakologi:

 • Gøre rede for regler om receptudstedelse
 • Kende til lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler og lægemiddelordination
 • Gøre rede for organisering af lægemiddelområdet, herunder krav til journalføring af lægemiddelordinationer, og lægemiddelkomitesystemet
 • Kende til regler for opgørelser af medicinforbrug
 • Kende til ordinationsret og lægemiddelordination til risikogrupper
 • Forklare farmakas virkningsmekanismer og dosisvalg som baggrund for behandling af hyppige og alvorlige sygdomme
 • Gøre rede for lægemiddelbivirkninger, interaktioner, toksikologi og patientsikkerhed
 • Gøre rede for retningslinier for utilsigtede hændelser med lægemidler, fejl, mangler og compliance
 • Forklare lægemiddelforgiftninger, illegale lægemidler og dopingmidler, og systemer til erkendelse af lægemiddelbivirkninger
 • Have kendskab til terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) og prioritering
 • Gøre rede for interaktion mellem de hyppigst benyttede kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer og den lægeligt ordinerede medicin
 • Kende regler for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed

Færdigheder

Intern medicin:

 • Optage en målrettet anamnese på patienter, der skal indlægges på medicinske afdelinger, med vægt på relevante biomedicinske, psykologiske, sociale fakta og aldersspecifikke forhold, således at disse bliver identificeret
 • Kommunikere således at der kan oprettes og vedligeholdes en god relation til patienten
 • Udføre en generel, aldersspecifik, symptom og problemfokuseret objektiv undersøgelse
 • Give diagnoseforslag og udfærdige journal med udgangspunkt i anamnese og objektiv undersøgelse, herunder anføre differentialdiagnoser
 • Opstille forslag til et relevant undersøgelsesprogram 
 • Tolke parakliniske undersøgelser (mikrobiologiske dyrkningssvar, resultater fra radiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser, klinisk fysiologi, klinisk immunologi, klinisk biokemi, patologisk, samt klinisk genetik) under hensyntagen til aldersbetingede fysiologiske ændringer
 • Informere patienten om et prøvesvar eller en undersøgelse
 • Inddrage patienten og forstå dennes samlede situation og foretage medicinsk etiske overvejelser
 • Sammen med patienten opstille en rationel behandlingsplan og evaluere effekterne heraf
 • Udfærdige epikrise, der sikrer sammenhæng og sikkerhed i patientforløb.

Kirurgi:

 • Optage en målrettet anamnese på patienter, der skal indlægges på medicinske afdelinger, med vægt på relevante biomedicinske, psykologiske, sociale fakta og aldersspecifikke forhold, således at disse bliver identificeret
 • Kommunikere således at der kan oprettes og vedligeholdes en god relation til patienten
 • Udføre en generel, aldersspecifik, symptom og problemfokuseret objektiv undersøgelse
 • Give diagnoseforslag og udfærdige journal med udgangspunkt i anamnese og objektiv undersøgelse, herunder anføre differentialdiagnoser
 • Opstille forslag til et relevant undersøgelsesprogram 
 • Tolke parakliniske undersøgelser (mikrobiologiske dyrkningssvar, resultater fra radiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser, klinisk fysiologi, klinisk immunologi, klinisk biokemi, patologisk, samt klinisk genetik) under hensyntagen til aldersbetingede fysiologiske ændringer
 • Informere patienten om et prøvesvar eller en undersøgelse
 • Inddrage patienten og forstå dennes samlede situation og foretage medicinsk etiske overvejelser
 • Sammen med patienten opstille en rationel behandlingsplan og evaluere effekterne heraf
 • Kende til observation og behandling af patienter før, under og efter operation, herunder identificere, diagnosticere, observere og behandle kritisk syge patienter, herunder respirations- og kredsløbstruede patienter
 • Samarbejde med anæstesiologien omkring den kirurgiske patient
 • Identificere og behandle smertetilstande 
 • Udfærdige epikrise, der sikrer sammenhæng og sikkerhed i patientforløb.

Farmakologi:

 • Udfærdige entydige, fejlfrie og ekspederbare recepter
 • Kunne anvende rationel farmakoterapi i behandling
 • Koble kendskab til terapeutisk lægemiddelmonitorering og utilsigtede hændelser

Kompetencer

Intern medicin:

 • Integrere tidligere indlært viden og færdigheder med henblik på at kunne håndtere mødet med den uvisiterede og den henviste medicinske patient og dermed være i stand til at fungere som læge
 • Indgå konstruktivt i kliniske arbejdssituationer med forståelse for kompleksitet og for nødvendigheden af at træffe beslutninger på det foreliggende grundlag.
 • Handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger og sammen med patienten træffe beslutning om behandling.
 • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og forstå eget professionelle ansvar, herunder ansvar som teamleder i et interprofessionelt samarbejde.
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen livslang faglig udvikling og specialisering.
 • Udvise empati i mødet med patienten og forstå at lindre og trøste.
 • Reflektere over egne begrænsninger og tage ansvar herfor.
 • Reflektere og handle i forhold til patienten baseret på etiske overvejlser over muligheder i krydsfeltet mellem hvad lægen skal, kan og bør gøre.
 • Kommunikere med samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet og det sociale system
 • Indgå i forebyggelsesprogrammer såvel i omsorg for den enkelte patient som til fremme af folkesundheden

Kirurgi:

 • Integrere tidligere indlært viden og færdigheder med henblik på at kunne håndtere mødet med den uvisiterede og den henviste kirurginske patient og dermed være i stand til at fungere som læge
 • Indgå konstruktivt i kliniske arbejdssituationer med forståelse for kompleksitet og for nødvendigheden af at træffe beslutninger på det foreliggende grundlag.
 • Handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger og sammen med patienten træffe beslutning om behandling.
 • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og forstå eget professionelle ansvar, herunder ansvar som teamleder i et interprofessionelt samarbejde.
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen livslang faglig udvikling og specialisering.
 • Udvise empati i mødet med patienten og forstå at lindre og trøste.
 • Reflektere over egne begrænsninger og tage ansvar herfor.
 • Reflektere og handle i forhold til patienten baseret på etiske overvejlser over muligheder i krydsfeltet mellem hvad lægen skal, kan og bør gøre.
 • Kommunikere med samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet og det sociale system
 • Indgå i forebyggelsesprogrammer såvel i omsorg for den enkelte patient som til fremme af folkesundheden

Farmakologi:

 • Forstå rationel anvendelse af lægemidler, den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand, og den praktiske ordinationsproces

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret Intern medicin, kirurgi og klinisk farmakologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternal Medicine, Surgery and Clinical Pharmacology
ModulkodeMEDMN18K6_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.med.
StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet