Masterprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Som socialarbejder og socialfaglig leder skal man navigere i en stadig stigende informationsstrøm. Man skal have øje på gældende og ny lovgivning, det politiske landskab og de organisatoriske rammer for arbejdet, nyeste forskning og udvikling inden for faget, og man skal forholde sig til hastigt skiftende krav og mantraer for, hvordan det socialfaglige arbejde skal kvalificeres nu og i fremtiden.

Med udgangspunkt i forskellige aktuelle emner stilles på 4. semester skarpt på tidens udviklingstendenser, både inden for det sociale arbejde og i samfundet mere generelt. På semesteret fokuseres på: hvor disse udviklingstendenser kommer fra og hvilke rationaler, der ligger bag; hvordan de tilpasses og omsættes hensigtsmæssigt til en lokal og praktisk kontekst; og hvordan man som fagperson forholder sig kritisk reflekteret til disse tendenser, således at man på den ene side ikke ureflekteret godtager og implementerer nye tendenser, men på den anden side anvender ny viden i den udstrækning og sammenhæng, det er validt og bidrager konstruktivt ind i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • En udvalgt problemstilling som er central for professionsfeltet og børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Relevant forskningslitteratur inden for masterafhandlingens genstandsfelt (litteratursøgning) - herunder viden fra fagfelterne på uddannelsen.
 • De komplekse samfundsmæssige, organisatoriske og professionelle forhold, som kendetegner det udvalgte undersøgelsesområde samt hvilken betydning, det har for udsatte børn og/eller unge og deres familier.
 • Samfundsmæssige, organisatoriske og professionelle muligheder og barrierer for udvikling af det sociale arbejde på det udvalgte område.
 • Relevante forskningsmetoder og teorier, der kan anvendes til at analysere den valgte problemstilling.
 • Grundig indsigt i retsgrundlaget for en valgt problemstilling. (1)

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • Selvstændigt at planlægge og gennemføre et problembaseret masterprojekt inden for et afgrænset emne i relation til udsatte børn og unge.
 • At opstillet en klar og præcis problemformulering, som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner, hvor problemformuleringen skal have relevans for udsatte børn og unge og den socialfaglige indsats på området.
 • At beskrive, afgrænse, analysere, diskutere og kritisk forholde sig til de for masterafhandlingen relevante videnskabelige kernebegreber fra uddannelsens fagfelter og for relevant eksisterende forskning på området.
 • Selvstændigt at vurdere emnets problemstillinger, og på baggrund heraf når frem til velunderbyggede, selvstændige konklusioner.
 • At dokumentere kritisk kendskab til argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra kilder indhentet via litteratursøgning.
 • At identificere og analysere problemstillinger, hvor egen praksis kan være problematiske i forhold til retlige krav samt identificere måder, der kan sikre opmærksomheden på sådanne krav i implementering af gældende ret i organisationen for herigennem at højne kvaliteten i egen praksis. (1)

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • Selvstændigt at anvende den viden, der er opbygget gennem uddannelsen i forhold til en konkret problemstilling og vurdere fagfelternes relevans i forhold til problemstillingen.
 • Tilrettelægge og gennemføre undersøgelser, analyser og udviklingsprojekter inden for et praksisrettet problemområde relateret til udsatte børn og unge.
 • Omsætte viden til hensigtsmæssige handlemuligheder  knyttet til udviklingen af det sociale arbejde.
 • Håndtere ledelsesudfordringer og udvikle ledelse på området for udsatte børn og unge og deres familer. Herunder vurdere eget udviklings- og læringsbehov.
 • Formidle undersøgelsesresultater i en rapport, der kan læses af fagfæller og ikke-specialister, og som lever op til videnskabelige standarder for dokumentation og kildehenvisninger.

Undervisningsform

Projektseminarer i problemformulering, metode, teori og analyse

Der gennemføres relevante seminarer, hvor de studerende individuelt eller i grupper fremlægger deres igangværende projektarbejde og modtager respons fra undervisere og medstuderende. Seminarerne omhandler henholdsvis problemformulering, metode, teori og analyse. Formålet med disse projektseminarer er at skærpe den studerendes bevidsthed om valg og fravalg, bibringe en bred vifte af udefrakommende inspiration samt belyse og løse mulige kritiske forhold omkring det igangværende projektarbejde.

Undervisnings- og arbejdsformer

Forelæsninger, øvelser/dialog/refleksion  projektseminarer og - workshops, opgaveskrivning og vejledning.

Semesterets eksamen

Masterafhandlingen skrives individuelt eller i gruppe på maksimalt fire studerende. Semesteret afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af det udarbejdede projekt med ekstern censur. Hvis den studerende skriver individuelt, er den mundtlige eksamen ligeledes individuel. Pensum udgøres af semestrets samlede pensumlitteratur samt uddannelsens samlede pensumlitteratur. Den enkelte studerende bedømmes individuelt efter 7-trisskalaen.

Masterafhandlingen skal indeholde et individuelt udarbejdet afsnit, som identificerer og behandler en retlig problemstilling, som udspringer af projektet. Afsnittet skal af underviserne i det juridiske fagfelt bedømmes bestået for at et gruppemedlem kan gå til gruppeeksamen i masterprojektet. Denne delprøve bedømmes ved intern censur, inden der afholdes gruppeeksamen i masterprojektet. Såfremt prøven ikke bestås, er der mulighed for at omskrive afsnittet og indlevere et revideret afsnit, som bedømmes inden afholdelsen af gruppeeksamen.

Masterafhandlingen skal skrives på dansk, norsk eller svensk (der kan søges dispensation til at skrive afhandlingen på engelsk). Masterafhandlingen skal indeholde titel og resumé på engelsk (abstract). Hvis afhandlingen er skrevet på engelsk, kan abstractet skrives på dansk, norsk eller svensk efter studiets godkendelse. Abstractet skal være på min. 1 og max. 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte maksimumsidetal pr. studerende). Abstractet indgår i helhedsvurderingen af masterafhandlingen. 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver på uddannelsen er bestået.

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS12
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeMBU202210
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS12
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
Censornorm4 timer + ¾ t. pr. stud

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet