Masterprojekt: Socialfaglig ledelse i et samfund i forandring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Som socialarbejder og socialfaglig leder skal man navigere i en stadig stigende informationsstrøm. Man skal have øje på gældende og ny lovgivning, det politiske landskab og de organisatoriske rammer for arbejdet, nyeste forskning og udvikling inden for faget, og man skal forholde sig til hastigt skiftende krav og mantraer for, hvordan det socialfaglige arbejde skal kvalificeres nu og i fremtiden.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • En udvalgt problemstilling på tværs af fagfelterne.
 • Eksisterende relevant forskningslitteratur indenfor masterafhandlingens genstandsfelt (litteratursøgning)
 • De komplekse samfundsmæssige, organisatoriske og professionelle forhold, som kendetegner det udvalgte undersøgelsesområde samt hvilken betydning, det har for udsatte børn og/eller unge.
 • Samfundsmæssige, organisatoriske og professionelle muligheder for og barrierer for udvikling af det sociale arbejde på det udvalgte område.
 • Relevante forskningsmetoder og teorier, der kan anvendes til at analysere den valgte problemstilling.
 • Grundig indsigt i retsgrundlaget for en valgt problemstilling. (1)

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • Selvstændigt at planlægge og gennemføre et problembaseret masterprojekt inden for et afgrænset emne i relation til udsatte børn og unge.
 • At opstillet en klar og præcis problemformulering, som giver plads til selvstændige analyser, teoretiseringer og refleksioner, hvor problemformuleringen skal have relevans for udsatte børn og unge og den socialfaglige indsats på området.
 • At beskrive, afgrænse, analysere, diskutere og kritisk forholde sig til de for masterafhandlingen relevante videnskabelige kernebegreber fra uddannelsens fagfelter og for relevant eksisterende forskning på området.
 • Selvstændigt at vurdere emnets problemstillinger, og på baggrund heraf når frem til velunderbyggede, selvstændige konklusioner.
 • At dokumentere kritisk kendskab til argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra kilder indhentet via litteratursøgning.
 • At identificere og analysere problemstillinger, hvor egen praksis kan være problematiske i forhold til retlige krav samt identificere måder, der kan sikre opmærksomheden på sådanne krav i implementering af gældende ret i organisationen for herigennem at højne kvaliteten i egen praksis. (1)

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • Selvstændigt at anvende den viden, der er opbygget gennem de tre forudgående semestre i forhold til en konkret problemstilling og vurdere fagfelternes relevant i forhold til problemstillingen.
 • Tilrettelægge og gennemføre undersøgelser, analyser og udviklingsprojekter inden for et praksisrettet problemområde relateret til udsatte børn og unge.
 • Omsætte viden til løsningsmodeller knyttet til udviklingen af det sociale arbejde.
 • Håndtere ledelsesudfordringer og udvikle ledelse og på området for udsatte børn og unge. Herunder vurdere eget udviklings- og læringsbehov.
 • Formidle undersøgelsesresultater i en rapport, der kan læses af fagfæller og ikke-specialister, og som lever op til videnskabelige standarder for dokumentation og kildehenvisninger.

Undervisningsform

Fagfelt: Retsgrundlag (1)

Der undervises i retskilder, retskildehierarkiet og analysemuligheder, der er relevante for de studerendes masterprojekter; herunder hvor udfordringerne er, og hvordan de kan håndteres.

Projektseminarer i problemformulering, metode, teori og analyse

Der gennemføres relevante seminarer, hvor de studerende individuelt eller i grupper fremlægger deres igangværende projektarbejde og modtager respons fra undervisere og medstuderende. Seminarerne omhandler henholdsvis problemformulering, metode, teori og analyse. Formålet med disse projektseminarer er at skærpe den studerendes bevidsthed om valg og fravalg, bibringe en bred vifte af udefrakommende inspiration samt belyse og løse mulige kritiske forhold omkring det igangværende projektarbejde.

Undervisnings- og arbejdsformer

Inspirationsforelæsninger, projektseminarer, opgaveskrivning og vejledning.

Semesterets eksamen

Masterafhandlingen må skrives individuelt eller i gruppe på maksimalt fire studerende. Semesteret afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af det udarbejdede projekt med ekstern censur. Hvis den studerende skriver individuelt, er den mundtlige eksamen ligeledes individuel. Pensum udgøres af uddannelsens samlede pensumlitteratur samt projektarbejdet. Den enkelte studerende bedømmes individuelt efter 7-trisskalaen.

Masterafhandlingen skal indeholde et individuelt udarbejdet afsnit, som identificerer og behandler en retlig problemstilling, som udspringer af projektet. Afsnittet skal af underviserne i det juridiske fagfelt bedømmes bestået for at et gruppemedlem kan gå til gruppeeksamen i masterprojektet. Denne delprøve bedømmes ved intern censur, inden der afholdes gruppeeksamen i masterprojektet. Såfremt prøven ikke bestås, er der mulighed for at omskrive afsnittet og indlevere et revideret afsnit, som bedømmes inden afholdelsen af gruppeeksamen.

Masterafhandlingen skal skrives på dansk, norsk eller svensk (der kan søges dispensation til at skrive afhandlingen på engelsk). Masterafhandlingen skal indeholde titel og resumé på engelsk (abstract). Hvis afhandlingen er skrevet på engelsk, kan abstractet skrives på dansk, norsk eller svensk efter studiets godkendelse. Abstractet skal være på min. 1 og max. 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte maksimumsidetal pr. studerende). Abstractet indgår i helhedsvurderingen af masterafhandlingen. Det er en forudsætning for tilmelding til eksamen i masterafhandlingen, at alle masteruddannelsens forudgående prøver er bestået.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt: Socialfaglig ledelse i et samfund i forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis: Social Management in a Changing Society
ModulkodeMBU20194
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet