Den socialfaglige praksis og dens konsekvenser: Fokus på børn og unge med behov for særlig støtte

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • Servicelovens regler om særlig støtte til børn og unge, herunder reglerne om børnefaglig undersøgelse, foranstaltninger og afgørelsesbegrebet. Endvidere forståelse for sondringen mellem frivillige og tvangsmæssige foranstaltninger og de tilknyttede retssikkerhedsgarantier samt forståelse for den praktiske gennemførelse af en børnesag i kommune, Ankestyrelse og domstolssystemet. (1)
 • Empirisk, teoretisk og paradigmatisk viden om udvalgte grupper af udsatte børn og unge og deres livsforløb samt etiske refleksioner bag professionelles brug af denne viden. Desuden velfærdspolitiske forventninger knyttet til denne viden. (2)
 • Begreber og forståelser omkring socialfaglig praksis, fagkulturer, socialfaglig ledelse og udfoldelse af den socialfaglige praksis. (3)
 • Introduktion til læring, organisationsformer, ledelsestilgange og forandringsprocesser. Desuden introduktion til organisationers økonomiske ramme og styring. (4)
 • Tilrettelæggelse af et videnskabeligt, problembaseret projekt fra problemformulering til analyse og konklusion. Desuden viden om forskningsetik og videnskabelige metoder. (5)

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • At anvende viden om udvalgte grupper af udsatte børn og unge som baggrund for undersøgelse af den socialfaglige praksis og dens konsekvenser. (2)
 • At kunne reflektere over og forholde sig kritisk til udfoldelse af socialfaglig praksis samt reflektere over, hvordan dette giver anledning til forandringer i egen praksis. (3)
 • At beskrive den organisatoriske ramme for den socialfaglige praksis. (4)
 • At identificere, formulere og analysere en specifik problemstilling (PBL) i relation til børn og unge med behov for særlig støtte. Desuden at gennemføre en problembaseret undersøgelse af den socialfaglige praksis og dens konsekvenser, herunder at indhente, analysere og vurdere egen empiri. (5)

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • Selvstændigt at indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse et fagrelateret problem
 • At redegøre og forholde sig kritisk til fordele og ulemper ved de i projektarbejdet anvendte teorier og metoder.
 • Analysere, diskutere, vurdere og perspektivere ved hjælp af empirisk og teoretisk viden.
 • Omsætte viden til løsningsmodeller knyttet til udviklingen af det sociale arbejde.

Undervisningsform

Fagfelter

Modulet indeholder følgende fagfelter: Retsgrundlag, levevilkår, trivsel og udvikling, socialfaglig teori og praksis, ledelse, organisationer og forandringsprocesser og videnskabelig metode. Fagfelterne bidrager til opfyldning af modulets læringsmål. Modulets fagfelter skal være repræsenterede i projektet, men vægtningen af fagfelterne behøver ikke fordeles ligeligt i projektet, ligesom læringsmålene kan være opfyldt i varierende grad for hvert af fagfelterne.   

 

Retsgrundlag (1)

Temaer i undervisningen er: § 50-undersøgelsen, juridiske krav til indhold og form, reglerne om foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11, iværksættelse af undersøgelse af barnets person uden samtykke, iværksættelse af foranstaltninger uden samtykke, kravet om børnesamtale og kravet om handleplan samt forvaltningsretlige krav, herunder partshøring, klageadgang mv.

 

Levevilkår, trivsel og udvikling (2)

Her præsenteres såvel klassiske som nye relevante primært danske men også udvalgte internationale empiriske forskningsresultater omkring udsatte familier, børn og unge. Der præsenteres forskellige måder at kategorisere viden med det formål at kunne skabe et overblik over den aktuelle forskning på området, ligesom der relateres til forskellige paradigmatiske og teoretiske forklaringsrammer.

 

Socialfaglig teori og praksis (3)

Fagfeltet bidrager på dette semester med indsigt i det sociale arbejdes beskaffenhed, herunder forskellige socialfaglige praksisser i forbindelse med gennemførelsen af børnefaglige undersøgelser, handleplaner og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger. Der vil være fokus på disse temaer ud fra et overordnet ledelses- og udviklingsperspektiv forstået på den måde, at de studerende præsenteres for de omtalte temaer, med det formål, at der kan reflekteres kritisk over den praksis, som foregår på den enkeltes arbejdsplads samt hvilke praksisområder, der på baggrund af den viden semesteret præsenterer, giver anledning til at forandre.  

 

Ledelse, organisationer og forandringsprocesser (4)

Fagfeltet introducerer til organisationsteori og til offentlige organisationer som ramme for socialfagligt arbejde, herunder begreber som organisationskultur og -struktur. Fagfeltet giver endvidere indsigt i teorier om organisationers målrettede stræben efter at øge deres samlede læringspotentiale, herunder organisationens måder at evaluere sit eget virke, samt dens måder at anvende den viden, der løbende genereres gennem evalueringer. Under semestrets fagfelt hører også teorier om, hvordan man etablerer effektive og lærende teams i en organisation. Endelig giver fagfeltet en generel introduktion til det offentlige budget som styringsredskab til at forbedre ressourceudnyttelsen i socialt arbejde på børne- og ungeområdet, især forholdet mellem indsats og effekt.

 

Videnskabelig metode (5)

Fagfeltet skal give kompetencer i at opstille, begrunde og afgrænse en problemformulering, anvende forskningsdesign, operationalisere, anvende teori og videnskabelig metode samt analysere, diskutere, vurdere og perspektivere undersøgelsens fund. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer

Forelæsninger, praksisfokus, projektseminarer, opgaveskrivning og vejledning.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen socialfaglige praksis og dens konsekvenser: Fokus på børn og unge med behov for særlig støtte
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial work and its consequences: Focus on children and young people in need of special support
ModulkodeMBU20192
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet