Det forebyggende og tværprofessionelle arbejde med udsatte børn og unge - særligt fokus på børne- og ungesyn

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • De organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for den tidlige forebyggende indsats, herunder anvendelse af grundlæggende socialforvaltningsretlige begreber vedrørende sagsoplysning, videndeling og afgørelser ved inddragelse af juridiske retskilder. (1)
  • Empirisk viden om socialt udsatte børn og deres familier i Danmark; levevilkår, trivsel, udvikling og problemer. Desuden teoretisk, paradigmatisk og historisk viden om målgruppedefinition, børnesyn samt syn på børn og unges udvikling. (2)
  • Socialfaglig teori, herunder hvordan man kan forstå det socialfaglige arbejde og hvad dette trækker på i sin udøvelse. (3)
  • Introduktion til PBL, metode og forskningsdesign, samt introduktion til kvalitative og kvantitative metoder. (5)

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • At anvende viden om socialt udsatte børn, unge og familier som baggrund for undersøgelse af det tværfaglige, forebyggende arbejde. (2)
  • At demonstrere overblik over, hvordan forskellige fagfelter indvirker på og spiller sammen med det socialfaglige arbejde. (3)
  • At udarbejde et problembaseret videnskabeligt projekt, hvor grundlæggende aspekter af semesterets fagfelter anvendes, herunder at identificere gode undersøgelsesspørgsmål samt at reflektere analytisk. (5)

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • At indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse et fagrelateret problem
  • At redegøre og forholde sig kritisk til fordele og ulemper ved de i projektarbejdet anvendte teorier og metoder.
  • Analysere, diskutere, vurdere og perspektivere ved hjælp af empirisk og teoretisk viden.

Undervisningsform

Fagfelter

Modulet indeholder følgende fagfelter: Retsgrundlag, levevilkår, trivsel og udvikling, socialfaglig teori og praksis og videnskabelig metode. Fagfelterne bidrager til opfyldning af modulets læringsmål. Modulets fagfelter skal være repræsenterede i projektet, men vægtningen af fagfelterne behøver ikke fordeles ligeligt i projektet, ligesom læringsmålene kan være opfyldt i varierende grad for hvert af fagfelterne.   

 

Retsgrundlag (1)

Der introduceres til retskildelæren og de forskellige retskilder samt til kompetenceregler og centrale retlige instanser på området. Fokus er på formålsbestemmelser og intentioner i reglerne om sammenhæng i børns liv, sektoransvarlighed, sammenstødsproblemer og krav om styring gennem planer og aftaler. Desuden gives viden om krav til sammenhænge mellem forebyggelse, opsporing og tidlig indsats. Hertil kommer regler om børns og familiers forhold inden for sundhed, pasning, undervisning, sociale forhold, herunder kommunernes generelle tilsyns- og rådgivningsforpligtelse efter serviceloven, underretningspligt, reglerne om behandling af oplysninger i det tidlige, tværfaglige samarbejde, officialprincip, afgørelsesbegreb og notatpligt. For så vidt angår foranstaltninger efter serviceloven, er fokus på de foranstaltninger, der kan iværksættes uden undersøgelse efter servicelovens § 50.

 

Levevilkår, trivsel og udvikling (2)

Fagfeltet vil give indsigt i centrale, empiriske undersøgelser, der bl.a. belyser børns vilkår både psykisk, socialt, sundheds- og skolemæssigt. Udover denne konkrete empiriske viden vil fagfeltet give viden om forskellige teoretiske og paradigmatiske opfattelser af børn og disse opfattelsers betydning for børnesynet i arbejdet med børn og unge.

 

Socialfaglig teori og praksis (3)

Indholdet i faget har på dette semester to omdrejningspunkter. Dels præsenteres et professionsperspektiv, der skal bidrage til, at de studerende kan klargøre eget professionsfaglige grundlag. Dels vil der være fokus på teorier om praksisnære tværprofessionelle samarbejdsformer, som kan bidrage til at kvalificere samarbejdet mellem sektorer og professioner.

 

Videnskabelig metode (5)

Indhold: Fagfeltet skal give grundlæggende kompetencer i at opstille, begrunde og afgrænse en problemformulering, anvende forskningsdesign, operationalisere, anvende teori og videnskabelig metode (på dette semester særligt dokumentanalyse) samt analysere, diskutere, vurdere og perspektivere undersøgelsens fund. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer

Forelæsninger, praksisfokus, projektseminarer, opgaveskrivning og vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet forebyggende og tværprofessionelle arbejde med udsatte børn og unge - særligt fokus på børne- og ungesyn
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPreventive and cross-professional work with vulnerable children and young people - focus on views of children and young people
ModulkodeMBU20191
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet