Digitalt læringsdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Digitalt læringsdesign sigter mod at give deltagerne indsigt i og praksiserfaring med interaktionsdesign, designtænkning, designprocesser og læringsdesign.  

Modulet fokuserer på, at deltagerne kan forholde sig undersøgende, eksperimenterende og designprocessuelt i egen praksis og i relation til nye digitale teknologier og interaktionsdesign. Deltagerne vil i modulet, ved at veksle mellem teori, metode og praksis, udforske konkrete potentialer, muligheder og udfordringer ved digitalt læringsdesign.  

Modulet introducerer deltagerne til forskellige produktionsredskaber, der understøtter designprocesser. Gennem designmetoder og designprocesser får deltagerne erfaring med idégenerering, udvikling, afprøvning og evaluering af egne prototyper i formelle eller uformelle undervisnings- eller læringskontekster. 

Læringsmål

Viden

Målet for modulet er, at den studerendes har tilegnet sig viden om og forståelse af:

  • teori og metoder inden for feltet digitalt læringsdesign og praksis knyttet hertil 

  • planlægning, design og evaluering af digitale artefakter i forhold til at anvende konkrete produktionsredskaber til at udvikle læringsdesigns og læringsforløb 

  • identificering og udvikling af et videnskabeligt grundlag inden for feltet digitalt læringsdesign. 

Færdigheder

Målet for den modulet er, at den studerende har udviklet færdigheder til at kunne:

  • anvende de videnskabelige designmetoder og redskaber inden for feltet digitalt læringsdesign, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger 

  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for eksperimentel og brugerorienteret udvikling af digitale teknologier til læringskontekster 

  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller der knytter sig til feltet. 

Kompetencer

Målet for den modulet er, at den studerede har dannet kompetencer til at kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet digitalt læringsdesign, herunder at skabe sig erfaring med eksperimentel og brugerorienteret udvikling af digitale designs til læringskontekster  

  • deltage aktivt i digitalt understøttede samarbejdsprocesser. 

  • Inddrage relevante aktører og målgrupper i forhold til at kunne udvikle læringsdesigns. 

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 10 = 10 x 27,5 = 275 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigitalt læringsdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den eksterne censor med udgangspunkt i en udarbejdet prototype og præsentation heraf – enten individuelt eller som del af en gruppe – samt en skriftlig argumentation herfor. Den mundtlige prøve er tilrettelagt som gruppeeksamen med individuel bedømmelse.

Emnet for projektet aftales mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.

Den udarbejdede prototype betragtes som gruppens fælles ansvar. Prototypen, præsentationen af prototypen (der kan bestå af såvel tekst som billede og lyd) samt den skriftlige argumentation udgør grundlaget for eksamination, og der foretages en samlet bedømmelse af på baggrund af alle eksaminationens elementer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Learning Design
ModulkodeMASMIL20242
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
2.-3. semester
Kernemodul 2
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet