Læring og digitale teknologier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet ‘Læring og digitale teknologier’ er at undersøge samspil og friktion mellem digitale teknologier og læringspraksisser, og udgangspunktet er at sætte læringsteoretiske positioner i spil med teknologiforståelser.

Modulet undersøger, hvordan digitale teknologier kan bidrage til at gentænke undervisning og uddannelse, og hvordan nye undervisningsformer og uddannelsesformater kan tilrettelægges. Modulet undersøger samtidig, hvordan digitale teknologier kan bidrage til at skabe nye læringsaktiviteter blandt elever, studerende og medarbejdere. På modulet vil vi undersøge digitale teknologiers potentialer til at styrke individets handlekraft samt etablere nye former for samarbejde, kommunikation og fælles vidensopbygning.

Teknologibegrebet bliver behandlet ud fra forskellige perspektiver på digitale teknologier, der eksempelvis kan indtage roller som kognitive partnere, som infrastruktur, og som kommunikations- samarbejds- og produktionsværktøjer.

Modulet har en undersøgende og kritisk refleksiv tilgang til digitale teknologier og inviterer deltagerne til at udforske og finde frem til nye måder at anvende digitale teknologier på i forskellige læringskontekster i skoler, institutioner og virksomheder. Modulet understøtter de studerende i at udarbejde handlingsorienterede forslag rettet mod en konkret læringspraksis. 

Læringsmål

Viden

Målet for modulet er, at den studerende har tilegnet sig viden om og forståelse af:

  • teknologibegreber og perspektiver på digitale teknologier 

  • læringsteoretiske positioner og deres perspektiver på digitale teknologier.

Færdigheder

Målet for modulet er, at den studerende har udviklet færdigheder til at kunne: 

  • anvende udvalgte læringsteoretiske positioner og teknologibegreber til at analysere digitale teknologiers særlige karakteristika samt unikke potentialer og/eller begrænsninger i et læringsperspektiv 

  • udforske digitale teknologiers anvendelse i konkrete undervisningsforløb eller læringspraksisser 

  • anvende undersøgelsesmetoder til at studere digitale teknologier i relation til en specifik læringspraksis.

Kompetencer

Målet for modulet er, at den studerende har dannet kompetencer til at kunne: 

  • selvstændigt formulere en problemstilling/praksisudfordring i samspillet og friktionen mellem digitale teknologier og læringspraksisser 

  • kritisk diskutere og reflektere over lærings- og uddannelsesmæssige potentialer og begrænsninger ved digitale teknologier 

  • udvikle, planlægge og begrunde digitale teknologiers anvendelse i konkrete undervisningsforløb eller læringspraksisser med afsæt i relevant teori og empirisk materiale 

  • Deltage aktivt i digitalt understøttede samarbejdsprocesser. 

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 10 = 10 x 27,5 = 275 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og digitale teknologier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og den interne medbedømmer med udgangspunkt i et udarbejdet produkt og præsentation heraf – enten individuelt eller som del af en gruppe – samt en skriftlig argumentation herfor. Den mundtlige prøve er tilrettelagt som gruppeeksamen med individuel bedømmelse.

Emnet for projektet aftales mellem en af studienævnet udpeget fagansvarlig og den/de studerende.

Det udarbejdede produkt betragtes som gruppens fælles ansvar. Produktet, præsentationen af produktet (der kan bestå af såvel tekst som billede og lyd) samt den skriftlige argumentation herfor udgør grundlaget for den mundtlige eksamination, og der foretages en samlet bedømmelse på baggrund af alle eksaminationens elementer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulbeskrivelser for hvert semester opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside 

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Digital Technologies
ModulkodeMASMIL20241
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
2.-3. semester
Kernemodul 1
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet