Masterprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Masterprojektmodulet er placeret på uddannelsens 4. semester og har et omfang af 15 ECTS-point. Modulet omfatter udarbejdelse af et masterprojekt om et specialiseret emne, der ligger inden for ét eller på tværs af flere af de i § 17, anførte fagområder. Masterprojektet kan enten udarbejdes som et analytisk projekt eller som et design- og implementeringsprojekt. Begge projekttyper forudsætter teoretiske og metodiske overvejelser. Masterprojektemnet godkendes på forhånd af den modulansvarlige. Som støtte for de studerendes arbejde med masterprojektet afvikles undervisning og workshops inden for:

 • videnskabsteori
 • videnskabelig metode
 • affattelse af videnskabelige afhandlinger.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for masterprojektet er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

 • tilegne sig viden om og forståelse af projektets problemstilling gennem anvendelse af teori og metoder baseret på højeste internationale forskning inden for feltet ikt og læring
 • på baggrund af erkendelsesmæssige, læringsmæssige, kommunikative, informationsteknologiske, organisatoriske og didaktiske teorier og metoder identificere, reflektere over og kritisk forholde sig til problemorienteret projektpædagogik
 • Kritisk forholde sig til og reflektere over masterprojektets problemstilling inden for feltet ikt og læring på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor masterprojektet er, at den studerende skal kunne:

 • med udgangspunkt i de videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og læring, analysere og vurdere problemstillinger i masterprojektets kontekst
 • selvstændigt og kritisk vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for feltet ikt og læring med udgangspunkt i masterprojektet
 • i en relevant akademisk genre, formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til masterprojektet
 • gennemføre, selvstændigt styre, dokumentere og formidle forskningsbaseret viden igennem det problemorienterede  projektarbejde.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor masterprojektet er, at den studerede skal kunne:

 • selvstændigt styre og udvikle ikt-baserede læringssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • selvstændigt igangsætte arbejde i problemorienterede kollaborative ikt-baserede processer
 • kritisk reflektere over og begrebsliggøre egen læring og betingelserne for fortsat faglig udvikling
 • på grundlag af erkendelsesmæssige, læringsmæssige, kommunikative, informationsteknologiske, organisatoriske og didaktiske teorier og metoder.anvende , evaluere og kritisk vurdere ikt-baseret læring

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 15 = 10 x 27,5 = 412,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøve i masterprojektet, at prøverne på forrige semestre er bestået (kernemoduler og valgmoduler).

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Masterprojektet kan udarbejdes som enten a) et teoretisk og analytisk projekt eller
b) udvikling af et produkt med tilhørende projektrapport. I begge tilfælde skal projektrapporten være mellem 25 og 60 sider ved en studerende, mellem 50 og 100 sider ved to studerende og mellem 75 og 150 sider ved tre studerende. Masterprojektet danner udgangspunkt for en diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Den mundtlige prøve er tilrettelagt som gruppeeksamen med individuel bedømmelse. Prøvetiden er 45 minutter pr. gruppe + 25 minutter pr. studerende (1 studerende = 45 minutter, 2 studerende = 70 minutter, 3 studerende = 95 minutter).

Ved projekttype a) foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes bidrag hertil) samt den mundtlige præstation, idet hovedvægten lægges på den skriftlige rapport. Ved projekttype b) foretages en samlet bedømmelse af det udarbejdede produkt, projektrapporten (den enkelte studerendes bidrag hertil) og den mundtlige præstation, idet hovedvægten lægges på det udarbejdede produkt og den skriftlige rapport. Ved bedømmelsen af præstationen tillægges rapporten og den mundtlige præstation en vægt på hhv. 2/3 og 1/3.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Projektmodulbeskrivelser opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeMASMIL20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i ikt og læring
StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet