Læring og coaching i teori og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter imod at introducere teorier om læring og coaching samt rammesætte disse begreber i en historisk og kulturel kontekst. Omdrejningspunktet er den klassiske dyadiske hjælperrelation, som der oftest refereres til i coachinglitteraturen. Ud over en teoretisk indsigt vil modulet bibringe den studerende praktiske færdigheder til anvendelse i coaching og procesfacilitering såvel som kompetence til at analysere hjælpersamtaler. I løbet af semesteret skal den studerende ud over undervisningen gennemføre mindst fire coachingsamtaler, hvoraf mindst en optages på video og bruges ved den afsluttende eksamination.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om:

 • Læring og læreprocesser på individuelt og kollektivt niveau

 • Samtalens kompleksitet og betydning for læring

 • Coaching-fænomenets frembrud i kulturelt, professionshistorisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • At håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i relation til læring og coaching i konkrete organisationskontekster
 • At kunne redegøre for metodiske forskelle og ligheder mellem coaching (idealtypisk betragtet) og andre professionelle hjælpersamtaler
 • At kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller
 • At indhente samtykke og håndtering af data i forbindelse med behandling af personfølsomme oplysninger og fortrolige organisatoriske samtaler/dialogiske processer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

 • At igangsætte et videnskabeligt, problembaseret undersøgelsesarbejde af læring og coaching i teori og praksis
 • At gennemføre valide beskrivelser og analyser af coachingbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder
 • At kunne gennemføre en coachingsamtale og etableringen af den interpersonelle hjælperelation i overensstemmelse med grundlæggende professionelle styringsprincipper og kvalitetskriterier
 • At kunne reflektere relevant over samtaleprocessen, herunder egen coachingpraksis og læring derom, på baggrund af modulets viden og metoder
 • At kunne kritisk reflektere i forhold til etiske problemstillinger, hvis/når der coaches eller faciliteres dialogiske processer online

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og coaching i teori og praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven er individuel.

Prøven tager udgangspunkt i følgende:

- den studerendes fremlæggelse og analyse af en videooptaget coaching-samtale (højst 7 minutter).

- et uddrag af den studerendes logbog, i hvilken der redegøres for og reflekteres over den studerendes oplevelser gennem semesteret. Dette kan både omhandle forhold fra undervisningen, eller de gennemførte coachingsamtaler.

- en skriftlig miniopgave, hvori den studerende reflekterer over egen coachingpraksis med brug af semestrets læringsteoretiske forståelsesramme.

Sidetal: Logbogsuddraget må udgøre mindst 5 og højest 7 sider. Den skriftlige miniopgave må udgøre mindst 5 sider og højest 7 sider.

Prøvetiden er normeret til 30 minutter pr. studerende og 10 minutter til votering og karaktergivning. Dvs. 40 minutter i alt inklusiv votering og karaktergivning.

Det skriftlige bidrag vægter 1/3, og det mundtlige bidrag vægter 2/3.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Coaching in Theory and Practice
ModulkodeMAPROF20231
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i procesledelse og organisatorisk forandring
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet