Organisationsudvikling gennem design af strategiske datainterventioner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem modulet tilegner de studerende sig viden om organisationsudvikling samt færdigheder i at facilitere datainddragende interventionsformater og reflektere over rollen som organisatorisk forandringsagent. I løbet af modulet designer og gennemfører de studerende en dataintervention, som har strategisk betydning for en selvvalgt konkret caseorganisation (eksempelvis de studerendes arbejdspladsorganisationer). 

Datainterventionen kan eksempelvis have form af en præsentation af databaserede analyser, der bibringer organisationen ny viden af strategisk betydning som en integreret del af et organisationsudviklingsinitiativ. Datainterventionen kan også bestå i udvikling af artefakter eller repræsentationer, der anvender eller fremviser data på måder, som strategisk påvirker aktører i eller omkring organisationen. Endelig kan designet af en dataintervention bestå i at forberede og organisere en workshop (fx en datasprint), som engagerer organisationens medlemmer eller andre relevante aktører i at analysere store datamængder og designe prototypiske dataprojekter. 

Læringsmål

Viden

Viden om:

  • teorier om og analyser af, hvordan data og digitale produktioner kan skabe værdi og forandringer for organisationer og brugere

  • udvalgte teorier om facilitering af udvikling i organisationer, herunder perspektiver på rollen som organisatorisk forandringsagent

  • forskellige metoder og tilgange til strategiske datadrevne interventioner i organisationer, herunder designworkshops og prototypeudvikling 

Færdigheder

Færdigheder i: 

  • udvælge, designe og teoretisk argumentere for en relevant strategisk datadrevet intervention i forhold til en konkret problemstilling i en udvalgt organistorisk kontekst

  • at planlægge og gennemføre datadrevne interventioner i en konkret organisatorisk kontekst med inddragelse af relevante organisatoriske aktører og interessenter 

Kompetencer

Kompetencer til:

  • at planlægge og facilitere en strategisk datadreven intervention med henblik på opnåelse af et organisatorisk læringsudbytte

  • gennem anvendelse af modulets teorier og begreber at diskutere og kritisk reflektere over design og forløb af en strategisk datadrevet intervention i en konkret organisatorisk kontekst

  • At reflektere kritisk over rollen som forandringagent

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsudvikling gennem design af strategiske datainterventioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven kan gennemføres individuelt eller i gruppe på op til fire personer.

Prøven skal demonstrere opfyldelse af fagets læringsmål.

Produktkrav/sidetal:
Mindst 15 og højst 18 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.
Ved grupper af 2 studerende min. 18 og max 25 sider.
Ved grupper af 3 studerende min. 20 og max 35 sider.
Ved grupper af 4 studerende min. 22 og max 45 sider.

Prøven foregår ved, at den studerende holder et kort mundtligt oplæg om et fagligt emne indenfor modulets tema. Oplægget skal knytte sig til den skriftlige projektrapport.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper. Dvs. 30 minutter i alt ved individuelle prøver inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational development through design of strategic data interventions
ModulkodeMAMDO20205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i datadrevet organisationsudvikling
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet