Produktudvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har tilegnet sig viden om, hvordan et forholdsvist simpelt elektro-mekanisk produkt virker.
 • Har tilegnet sig viden om de fremstillingsprocesser, der har været anvendt til fremstilling af det elektro-mekaniske produkt, der er genstand for produktanalysen.
 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem tolerancer, kvalitet, fremstilling og produktets funktion samt design.
 • Skal have viden om metoder til analyse og undersøgelse/bestemmelse af materialer.
 • Skal have viden om plast-, kompositmaterialer, metallegeringer.
 • Skal have viden om nedbrydning i plast- og kompositmaterialer.
 • Skal kunne redegøre for betydningen af et materialevalg i forhold til et produkts fremstilling og det færdige produkts mekaniske egenskaber.

Færdigheder

 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed.
 • Kan bearbejde den valgte tekniske problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver.
 • Skal kunne konstruere et værktøj til fremstilling af et produkt eller produktdel i plast eller komposit.
 • Skal kunne forklare den videnskabelige metode og tilgang, der anvendes i projektet, samt fordele og ulemper - også i forhold til alternative metoder / tilgange.
 • Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsteknologi, styktal, geometrisk kompleksitet, tolerancekrav, funktion og kvalitet.
 • Skal kunne udforme og målsætte et maskinemne under hensyntagen til funktion og fremstilling.
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Skal kunne vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst.

Kompetencer

 • Skal kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling.
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde.
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider.
 • Skal kunne identificere et materiale ud fra fremstillingsteknologi, funktion, tolerancekrav, udformning/design og økonomi.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Kan foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metodernes egnethed.
 • Kan foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering.
 • Skal have opnået en forståelse af den metodiske og videnskabsrelaterede tilgang til håndtering af projektets problemet samt fordele og ulemper forbundet hermed.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktudvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Development
ModulkodeM-MTE-D4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet