Statistiske metoder og måleteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Kan anvende elementære statistiske metoder til beskrivelse af data.
 • Kan anvende og fortolke almindeligt forekommende hypotesetests.
 • Skal kunne anvende statistiske metoder til at planlægge og udføre forsøg.
 • Skal kunne anvende statistiske metoder til at analysere forsøgsresultater og vurdere resultaternes validitet.
 • Skal have kendskab til forsøg med 1 faktor, fulde faktorforsøg med 2k faktorer, reducerede faktorforsøg og variansanalyse.
 • Skal have kendskab til modellering af data vha. responsoverflader og robust design af processer og produkter.
 • Skal have indsigt i strain gauges og strain gauge målinger som tidstro måling af tøjninger i reelle konstruktioner udsat for reelle driftsbetingelser.
 • Skal have indsigt i hvordan tøjningsmålinger kan omregnes til tidstro spændingstilstande i konstruktionerne.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille empiriske proces- og produktmodeller med udgangspunkt i forsøgsresultater.
 • Skal kunne anvende et dedikeret statistikprogram til forsøgsplanlægning, databehandling og procesmodellering.
 • Skal kunne dokumentere forsøg således at forsøgets reproducerbarhed sikres.
 • Skal kunne anvende tidligere erhvervet viden vedrørende bjælketeori og elasticitetsteori til at omregne målte tøjninger til spændinger og/eller snitkræfter.
 • Skal kunne anvende de berørte begreber, teorier og metoder til at vurdere størrelsen af såvel systematiske som tilfældige fejl og usikkerheder ved måling med strain gages.

Kompetencer

 • Skal have indsigt i hvordan opgaver gribes an, når der skal testes, hvad enten det drejer sig om en produktionslinje med slutinspektion - eller om udviklingsopgaver, hvor det eksempelvis drejer sig om tests af prototyper. I begge situationer skal der bibringes indsigt i hvordan de indsamle data til en efterfølgende analyse, kan udføres efter principperne for forsøgsplanlægning.
 • Skal kunne anvende relevante begreber, teorier og metoder til strain gauge måling ved konkrete problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistiske metoder og måleteknik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Methods and Measuring Technique
ModulkodeM-MP-B6-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet