Produktdesign

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt bygger videre på viden opnået i løbet af uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper, med vejledning.

Gennem en overskuelig designopgave, med umiddelbar relevans for inddragelse af maskinteknisk grundfaglighed, introduceres deltagerne til udviklingsarbejde i ingeniørfaget med en systematisk tilgang til funktionsbetingede kriterier og med behørig inddragelse af værdi- og kvalitetskriterier.

Projektet skal godkendes af vejleder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal demonstrere viden om

 • relevante tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af en valgt problemstilling
 • relevante digitale værktøjer til kommunikation, analyse og design
 • forskellige fremstillingsprocesser og deres betydning for værdi- og kvalitetskriterier (eksempelvis styktal, bæredygtighed, komponenters interaktion m.v.)
 • materialevalg, montage- og adskillelsesprocesser, og deres betydning for designvalg og bæredygtighed
 • dokumentation af en design-/konstruktionsproces

Færdigheder

Den studerende skal, med udgangspunkt i projektet, kunne

 • sætte projektets problemstilling i relevant faglig og samfundsmæssig kontekst og identificere relevante interessenter
 • foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering.
 • indarbejde udvalgte værdi- og kvalitetskriterier i en designproces, herunder formulere opfyldelse af kriterier i krav og ønsker
 • dokumentere udvalgte dele af en konstruktion ved hjælp af målsatte detailtegninger og digitale 3D modeller
 • foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metodernes egnethed
 • for udvalgte delkomponenter angive det nødvendige antal procestrin for dets fremstilling, samt estimere tidsforbruget for de enkelte procestrin, og på den baggrund estimere omkostningerne for delemnets fremstilling
 • gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed
 • opbygge en projektrapport efter fagområdets normer og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner

Kompetencer

Den studerende skal kunne varetage

 • valg, beskrivelse og anvendelse af relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling.
 • formidling af projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klar og struktureret, sammenhængende og præcis måde.
 • organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder samt varetage planlægning og gennemførelse af et projekt under hensyntagen til tidligere erfaringer
 • identifikation og udvikling af egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektet gennemføres i projektgrupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 10 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 300 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Design
ModulkodeM-MP-B2-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet