Diplomingeniørpraktik

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Alle moduler frem til og med 5. semester skal være bestået.

Studienævnet kan dispensere, hvis der foreligger usædvanlige forhold, og hvis studienævnet samtidigt vurderer, at de moduler, som den studerende mangler at bestå, ikke er centrale for praktikopholdet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Praktikken afvikles i sidste del af 6. semester og første del af 7. semester. Det konkrete tidspunkt for opstart af praktikken meddeles særskilt.

Praktikken kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Praktikstedet skal godkendes af universitetet, hvorefter der i samarbejde med praktikvirksomheden udarbejdes en praktikaftale, der indgås mellem virksomheden, praktikanten og studienævn. Template til dette findes på studienævnets hjemmeside.

Den studerende skal ved opstart sikre, at der er en beskrivelse af praktikken, der kan godkendes af praktikkoordinatoren. Desuden skal den studerende aftale startdato og sted med virksomheden.

Under praktikperioden tager den studerende initiativ til at sikre en kontinuerlig kontakt med praktikvejlederen. Desuden skal den studerende føre dagbog om det daglige arbejde, der udføres.

Midt i praktikforløbet mødes praktikkoordinatoren med den studerende for at evaluere det hidtidige forløb.

Efter endt praktik udarbejdes en praktikrapport, hvoraf et eksemplar afleveres til virksomheden. Praktikrapporten udarbejdes efter samme retningslinjer som en projektrapport og skal udover de sædvanlige elementer adressere de særlige læringsmål, for praktik-modulet. Rapporten skal traditionelt dokumentere en systematisk analyse og løsningsudvikling af et problem, den studerende har arbejdet med igennem praktikken, herunder litteraturgrundlag, empiriindsamling, kravspecificering, løsningsudvikling og validering samt den studerendes analyse af praktikopholdets faglige, arbejdsmæssige og sociale udbytte. Dagbog kan afleveres som bilag til hovedrapporten.

Læringsmål

Viden

Målet med praktikken er at give den studerende indsigt i alment ingeniørarbejde inden for fagområdet, især med hensyn til planlægning og realisering af ingeniørmæssige løsninger ved anvendelse af teknisk viden samt styring, drift og vedligeholdelse af tekniskesystemer. Gennem praktisk relevant arbejde skal der derfor skabes indsigt i en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel. Arbejdet skal give den studerende mulighed for at anvende redskaber, teorier og metoder fra uddannelsen i den systematiske analyse af et problemområde og udvikling af løsningstiltag.

Den studerende skal:

  • Skal have viden om en virksomheds organisation og arbejde set ud fra en ingeniørmæssig synsvinkel.
  • Skal kunne forstå sammenhængen mellem teori på uddannelsen og praksis.
  • Kunne redegøre for uddannelsene relevante emner, der er arbejdet med under praktikopholdet, herunder hvilke teorier og metoder, der er anvendt og resultater, der er opnået.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere om læringsmålene for praktikken er blevet opfyldt.

Kompetencer

  • Skal kunne redegøre for og analysere det faglige, arbejdsmæssige og sociale udbytte af praktikopholdet.
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i studie-eller arbejdssammenhænge.
  • Skal kunne vurdere praktikkens relevans for uddannelses og den øvrige uddannelses relevans for praktikken.
  • Skal kunne reflektere over og systematisk argumentere for om professionen har nye faglige behov, der kan varetages af uddannelsen.

Undervisningsform

Praktikken afvikles i en virksomhed og den studerende skal udarbejde en praktikrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 30 ECTS forløb forventes der en arbejdsbyrde på 900 timer for den studerende.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt kompetenceprofil er forudsætning for deltagelse i projekteksamen.

Prøver

Prøvens navnDiplomingeniørpraktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve samt evaluering af praktikken.

Evalueringen foretages af den studerendes praktikkoordinator (eksaminator) og den eksterne censor samt om muligt med deltagelse af praktikvejlederen. Selve bedømmelsen foregår dog alene mellem eksaminator og censor.

Grundlaget for eksaminationen er praktikrapporten, dagbogen og udtalelsen fra praktikvejlederen og afholdes efter reglerne for prøve i projektenheder i henhold til eksamensordning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship for Bachelors of Engineering
ModulkodeM-GBE-D6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i globale forretningssystemer; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet