Teori og eksperimenter i elektromagnetisme

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul skal der designes nogle eksperimenter til at verificere nogle af de teoretiske modeller fra den klassiske elektromagnetisme. Fokus vil være på at designe, teste og forfine eksperimenter til at måle elektriske og/eller magnetiske felter svarende til nogle udvalgte teoretiske modeller.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller
  • Skal vide hvordan usikkerheder propagerer når man har en funktion af flere variable med individuelle usikkerheder.

Færdigheder

  • Formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt herunder inddrage digitale redskaber og metoder.
  • Udarbejde en problemformulering som identificerer en problemstilling og danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde.
  • Skal kunne vurdere og propagere eksperimentelle måleusikkerheder

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere om teoretiske modeller og eksperimentelle målinger stemmer overens under hensyntagen til måleusikkerheder, samt relevante approksimationer og antagelser.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeori og eksperimenter i elektromagnetisme
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory and Experiments in Electromagnetism
ModulkodeM-FYS-B1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet