Informationsvisualisering: Visuel perception af viden, information og data

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer grundlæggende idéer, principper, begreber og resultater bag menneskernes perception af visualiseret information, samt visse anvendte perspektiver og praktiske tilgange indenfor visualisering af information. Informationsvisualisering forstås bredt---som visualisering af abstrakte idéer og strukturer (vidensvisualisering), visualisering af konkret information af forskellige slags (informationsvisualisering i snæver forstand) samt visualisering af kvalitativt og kvantitativt data (datavisualisering). Visualisering diskuteres på grundlag af perceptionspsykologisk videnskab om menneskernes perceptuelle evner og systemer, med særligt fokus på synssystem.

Modulet indeholder praktiske øvelser i visualisering af forskellige typer af information med hensyn til forskellige modtagergrupper (evaluering af eksisterende visualiseringer og produktion af egne visualiseringer)

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • historisk, kulturel, teoretisk og praktisk rolle af informationsvisualisering i menneskernes kommunikation og interaktion
  • relevante idéer, teorier, begreber og videnskabelige resultater indenfor perceptionspsykologi, med særligt fokus på synsperception
  • relevante idéer, teorier, begreber og videnskabelige resultater om information på tværs af relevante discipliner
  • centrale typer af information (viden, information, data) og primære praktiske måder at formidle disse på visuelt, inklusiv digitale visualiseringsværktøjer

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • identificere og formulere relevante teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor informationsvisualisering
  • beskrive og redegøre for relevante idéer, teorier, begreber og videnskabelige resultater indenfor perceptionspsykologi og tværvidenskabelig informationsforskning, med informationsvisualisering som omdrejningspunkt
  • reflektere over og forholde sig kritisk til forskellige typer af informationsvisualisering, inklusiv digitale visualiseringsværktøjer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • anvende ovenstående viden og færdigheder til at undersøge, diskutere og arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor informationsvisualisering, ved brug af relevant teori, metoder og videnskabelige resultater på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationsvisualisering: Visuel perception af viden, information og data
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter, naturalistisk observation og fremlæggelse heraf, og/eller udfærdigelse og gensidig evaluering af reflekterende essays. De konkrete opgaver udmeldes på forhånd i semesterplanen.

Hvis den studerende ikke kan bestå ved aktiv deltagelse/løbende evaluering er der brugt et eksamensforsøg.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: ca. 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Visualization: Visual Perception of Knowledge, Information and Data
ModulkodeKSIPSY2022V3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Valgmodul på kandidatsidefagets 2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet