Sociologien i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet tager udgangspunkt i en aktuel sociologisk relevant problemstilling i samfundet. Udvælgelsen af den aktuelle problemstilling, der bliver det tematiske udgangspunkt for modulet, foretages af sociologistudiet. Sideløbende med bearbejdningen af problemstillingen gennem projektarbejde deltager den studerende i et kombineret forelæsning- og seminarforløb, der skal understøtte projektarbejdet. Undervisningen kan deles op i to, hvor den ene del består af videregående undervisning i design, videnskabsteori og metodologi. I første del af undervisningen vil det primære fokus være operationalisering og analytisk anvendelse af relevante sociologiske teorier i projektarbejdet. Den anden del af undervisningen består af en seminarrække, hvor de studerende skal præsentere og diskutere deres projekter, kombineret med teoretiske og emnespecifikke forelæsninger relevant for indfrielsen af den overordnede temaramme på semestret. Det overordnede tema bliver løbende revideret for at sikre, at undervisningen er samfundsmæssig aktuel og relevant.

Mål
Formålet med modulet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og særligt appliceringen af sociologisk teori, videnskabsteori og metode på et videregående niveau i relation til en aktuel samfundsrelevant problemstilling inden specifikke områder af det sociologiske fagområde. Hovedfokuseringen i teoriundervisningen vil være på styrkelse af de studerende evner i operationalisering af sociologiske teorier og analytiske kompetencer. Inddragelsen af en aktuel samfundsrelevant problemstilling skal samtidig give de studerende indsigt i, hvordan sociologien kan anvendes til konkrete til løsninger af samfundsmæssige problemstillinger. Derigennem får de studerende et indblik i potentielle fremtidige roller på arbejdsmarkedet.

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i relevante sociologisk og fagbeslægtede teorier anvendt inden for specifikke områder af det sociologiske fagområde
  • Indsigt i sociologisk problemløsning af et aktuelt samfundsrelevant problem

Færdigheder

  • Kan kontekstualisere og diskutere udviklingen i et aktuelt samfundsrelevant problem
  • kan udarbejde en problemstilling på et aktuelt samfundsrelevant problem på højt fagligt niveau
  • kan udarbejde for tematikken relevante sociologiske forskningsdesigns på højt fagligt niveau
  • kan inddrage og anvende videnskabsteoretiske overvejelser i projektarbejdet på et højt fagligt niveau
  • kan anvende og kritisk diskutere relevante teorier i analysen til belysningen af problemstillingen på et højt fagligt niveau
  • kan kritisk vurdere muligheder og begrænsninger ved design, teori og metodevalg i projektarbejdet på højt fagligt niveau   
  • kan formidle akademisk arbejde til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • På et selvstændigt grundlag og i samarbejde har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere en aktuel og samfundsrelevant problemstilling gennem kritisk refleksiv anvendelse af relevante forskningsdesign, teorier og metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer samt vejledning og klyngevejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologien i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og på moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelSociology in Practice
ModulkodeKASOC2024_SP
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet