Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Der udarbejdes et kandidatspeciale individuelt eller i grupper, hvor den studerende inden for et afgrænset felt og med anvendelse af relevante metoder og teorier analyserer udvalgte dele af aktuelle, moderne samfund. Det forventes, at den studerende kan redegøre for, undersøge og analysere et sociologisk relevant og afgrænset tema efter eget valg. Den studerende skal i kandidatspecialet vise evnen til at udvælge passende teorier, design, metoder og en empirisk operationalisering af problemstillingen.

Mål
Målet med kandidatspecialet er at give den studerende mulighed for at videreudvikle indsigten i sociologiske teorier og metoder samt evnen til at anvende og perspektivere disse inden for et selvvalgt afgrænset sociologisk emne.

Læringsmål

Viden

 • opnår indsigt i national og international sociologisk forskning på højeste niveau gennem udfærdigelse af et litteraturreview relevant for specialets problemstilling
 • opnår indsigt i og evne til at anvende sociologisk teorier og metoder på et højt niveau

Færdigheder

 • kan tilrettelægge en selvstændig sociologisk undersøgelse og analyse inden for et afgrænset fagsociologisk emne
 • kan anvende videnskabsteoretiske grundprincipper og fagets kernebegreber på et højt niveau
 • kan opstille en klar og præcis sociologisk relevant problemformulering, som giver plads til selvstændig analyse, teoretisering og refleksioner, og som tager afsæt i eksisterende forskningslitteratur.
 • kan foretage relevante afgrænsninger, hvor den studerende identificerer de helt centrale elementer i emnet
 • kan disponere opgaven så emnet forklares og analyseres i en logisk og hensigtsmæssig rækkefølge med en klar rød tråd, hvor hovedvægten lægges på de dele, der er afgørende for at besvare den opstillede problemstilling
 • kan foretage en klar og præcis analyse af den opstillede problemstilling

Kompetencer

 • på baggrund af en sociologisk relevant problemformulering selvstændigt at tilrettelægge og udføre et større og dybdegående undersøgelsesarbejde på højeste faglige niveau
 • på et selvstændigt grundlag kan diskutere, reflektere over, analysere, vurdere og kritisere specialets problemstillinger og på baggrund heraf nå frem til velunderbyggede selvstændige konklusioner
 • gennem opfyldelse af ovenstående selvstændigt at tage ansvar for egen specialisering som sociolog

Undervisningsform

Studenterdrevet problembaseret læring, hvor der udarbejdes et skriftligt produkt (specialet) på grundlag af projektarbejde. Der gives vejledning, eventuelt i klynger. Endvidere kan der arrangeres workshops og seminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Med udgangspunkt i kandidatspecialet evalueres modulet ved en mundtlig prøve.
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere uddybning og specificering kan findes i gældende semesterbeskrivelser og moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKASOC2024_S
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet