Forløbsanalyse på registre

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med dette kursus er at give de studerende en introduktion til forløbsanalyser på registerdatabaser, da en sådan indføring i kvantitative metoder i forbindelse med longitudinelle design, giver de studerende mulighed for gennem kvantitative sociologiske analyser at studere forandring og stabilitet.

Indhold
Kurset starter med en introduktion til simple ikke-parametriske metoder for forløbsanalyser, men fokuserer primært på en af de mest anvendte modeller til studier af hændelser – nemlig Cox’s regressionsmodel. Der arbejdes både med faste, ikke-tidsvarierende og tidsvarierende baggrundsvariable. Derudover vil muligheder og udfordringer i anvendelsen af registerdata til sociologisk analyse løbende blive diskuteret, specielt vil der blive lagt vægt på operationalisering af registerdata. Kurset bygger videre på kvantitative metode kurser på 4. og 5. semester og i forhold til operationalisering trækkes der på indsigter fra valgfaget i surveymetodik (4. eller 6. semester)

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet opnår:

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet kan:

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet har:

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForløbsanalyse på registre
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig eksamensopgave af en uges varighed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvent History Analysis applied to Longitudinal Administrative Aata
ModulkodeKASOC20183B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient.soc.
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet