E-valgfag – Erhvervslejemål

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • inden for fagområdet erhvervslejemål have viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde.

 • have indsigt i:

  • Lejemål og erhvervslejemål – om regelsættene

  • Lejekontrakterne - indhold, fagudtryk og økonomisk betydning

  • Lejerens og erhvervslejerens centrale rettigheder – fremleje, ægtefælleskifte, afståelse, genindtrædelse, generationsskifte mv.

  • Administration af ejendommen – vedligeholdelse, Grundejernes Investeringsfond, administration og tvangsadministration mv.

  • Overdragelse af ejendommen - salg, generationsskifte og fusion/spaltning mv. på udlejer side og betydningen heraf for erhvervslejeren

  • Byrder på ejendommen – lejerettigheders fortrinsstilling, aftalt forkøbsret, tilbudspligt, servitutter, pant, miljøforhold mv.

  • Ejendommens økonomi – lån, regnskab, skat og moms og samspillet med erhvervslejerens økonomi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder  i:

 • besidde et overordnet tværfagligt fundament i forhold til forståelse af den retlige regulering af private udlejningsejendomme og den juridiske og økonomiske betydning af ejendommens lejemål for herved at kunne identificere de problemstillinger, der knytter sig til den regnskabsmæssige håndtering af en udlejningsejen- dom.

 • kunne analysere konkrete problemstillinger vedrørende erhvervslejemål og formulere løsningsmodeller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • kunne identificere, analysere, forklare, anvende, diskutere og rådgive om generelle og specifikke problemstillinger med tilknytning til lejekontrakter for en erhvervsejendom (herunder indhold, fagudtryk og økono- misk betydning), erhvervslejerens centrale rettigheder (fremleje, ægtefælleskifte, afståelse, genindtrædelse, generationsskifte mv.), administration af ejendommen (vedligeholdelse, Grundejernes Investeringsfond, administration og tvangsadministration mv.), overdragelse af ejendommen (salg, generationsskifte og fusi- on/spaltning mv. på udlejerside og betydningen heraf for erhvervslejeren), byrder på ejendommen (lejeret- tigheders fortrinsstilling, aftalt forkøbsret, tilbudspligt, servitutter, pant, miljøforhold mv.) samt ejendom- mens økonomi (lån, regnskab, skat og moms og samspillet med erhvervslejerens økonomi), alt med henblik på at kunne rådgive og handle herom som rådgiver for udlejer eller lejer, som administrator, som medarbej- der hos en lejer eller udlejer og på myndighedsniveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnE-valgfag – Erhvervslejemål
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE-electives - Commercial real estate
ModulkodeKAREV201734
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc.aud.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet