Supplerende Anvendt Psykiatri og Rehabiliteringspsykologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået 1. og 2. semester af kandidatuddannelsen.

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Deltagelse i modulet er forbeholdt kandidatstuderende I psychologi.
Studerende fra følgende professionsprogrammer er udlukket fra deltagelse grundet fagligt overlap:
* Voksenpsykiatri
* Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette valgmoduls formål er at øge de studerendes viden, færdigheder og kompetencer indenfor den anvendte psykologi, og sikre, at de studerende opnår bred indsigt i centrale og aktuelle anvendte discipliner, teorier og begreber. Modulet supplerer således viden, færdigheder og kompetencer tilegnet på professionsprogrammet (det strukturerede kandidatforløb jf. §17). I forbindelse med modulet udbydes der et kursus der omfatter:

 • Udvalgte centrale teorier om anvendt psykiatri - herunder udredning, diagnostik og intervention i sekundærsektoren.
 • Udvalgte centrale teorier og praktiske problemstillinger og psykologiske interventionsmuligheder i relation til rehabilitering i primærsektoren (efter endt hospitalsophold).

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Udvalgte centrale teorier om udfordringer og problemstillinger knyttet til psykiatrisk lidelse
 • Centrale problemstillinger indenfor udredning, diagnostik og intervention i psykiatrien
 • Viden om rehabilitering – herunder udfordringer og problemstillinger i sektorovergange i relation til at lave et sammenhængende forløb for patienter/klienter
 • Forståelse for sammenhængen i patientforløb for psykiatriske patienter og mellem sekundær og primærsektoren.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • Kritisk at kunne vurdere og anvende udvalgte centrale teorier om psykiatri i relation til relevant psykologiske praksisser
 • Kritisk at kunne vurdere og anvende udvalgte centrale teorier om rehabilitering og rehabiliteringspsykologi i relation til relevant psykologiske praksisser i kommunalt regi (socialpsykiatri og neurorehabilitering)
 • At formidle den forskningsbaserede viden om anvendt psykiatri og rehabilitering og rehabiliteringspsykologi på en reflekteret, nuanceret og diskuterende måde.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • At kunne identificere problemstillinger som er relevante for psykiatri og rehabilitering på en selvstændig måde
 • At kunne forholde sig kritisk og reflekteret til valg af relevante metoder til udredning, diagnosticering og intervention indenfor sekundærsektoren
 • At kunne forholde sig kritisk og reflektere over udfordringer i forhold til rehabilitering og til det faglige samarbejde indenfor sekundærsektoren.

Undervisningsform

Modulet er tilrettelagt som en forelæsningsrække og evt. seminarer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSupplerende Anvendt Psykiatri og Rehabiliteringspsykologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven er en hjemmeopgave, med en af den studerende valgt og af den kursusansvarlige underviser godkendt problemstilling i relation til pensum.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.
Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdditional Applied Psychiatry and Rehabilitationpsychology
ModulkodeKAPSY2024VM3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 1000 sider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.