Forskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus. Kurset omfatter undervisning i og eventuelt træning i videregående psykologiske forskningsmetoder, herunder inddragelse af forskningsmetoder, som er knyttet til de strukturerede kandidatforløb.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

Og forståelse af et omfattende metodefelt som eksempelvis

 • Kvalitative forskningsinterviews, herunder transskription, analyse og tolkning
 • Kvalitative forskningsdesign og observationsmetoder
 • Kvalitative deltagerobservationsmetoder
 • Kvalitative arkivstudier, litterære studier m.v.
 • Casestudier
 • Pilotstudier
 • Miksede metode designs
 • Eksperimentelle og kvasieksperimentelle designs
 • Kvantitative observationsstudier og spørgeskemaundersøgelser
 • Deskriptive statistiske databehandlingsmetoder og kvantitative designs
 • Parametrisk og nonparametrisk hypotesetestning
 • Multivariat analyse, ANOVA og regressionsanalyser
 • Partiel korrelation, multipel korrelation, faktoranalyse og introduktion til avancerede statistiske modeldannelsemetoder
 • Økologisk validitet i studier
 • Teorier om videnskabelige metoders begrænsning
 • Forskningsrapportering

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • At reflektere over og tage kritisk stilling til valg af et omfattende metodefelt
 • At vurdere implikationer af de anvendte forskningsmetoder
 • At behandle videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til flere af de valgte videregående forskningsmetoder

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • At erkende og diskutere videnskabelige metoders begrænsninger
 • At operere med anvendelsen af komplekse og omfattende metodefelt
 • At fremstille en nuanceret og dybtgående rapportering af forskningsresultater

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetoder: potentialer og begrænsninger i et omfattende metodefelt
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen


Syge- og Reeksamen:
Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

Sidetal: 5-7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Anden faglig litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methods: Potentials and Limitations of a Comprehensive Method Field
ModulkodeKAPSY20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.