Psykologisk praktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et anvendelsesorienteret eller forskningsorienteret praktikforløb. Den studerende tilbydes et praktikforløb, men kan efter aftale med programlederen selv finde en praktikplads. Eksterne praktikpladser, som studiet ikke har en forhåndsaftale med, kræver praktikkoordinatorens godkendelse. Praktikarbejdet foregår under regelmæssig psykologfaglig supervision – individuelt og/eller i gruppe.

Praktikforløbet omfatter:

 • Deltagelse i praktiske psykologopgaver og selvstændig varetagelse af afgrænsede psykologopgaver
 • I givet fald der er tale om anvendelsesorienterede praktikforløb kræves direkte klientkontakt, hvor klienter forstås bredt som enkeltpersoner, familier, grupper, organisationer m.m.
 • I givet fald der er tale om forskningsorienterede praktikforløb kræves, at den studerende deltager konkret og relevant i forskningsopgaver vedrørende planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et forskningsprojekt
 • Øvelse i at fremlægge resultater, sager og emner for andre, deriblandt andre faggrupper
 • Supervision på den studerendes egne arbejdsprocesser og resultater
 • Erfaring med tilbagemelding på den studerendes egen faglige fremtræden og påvirkning af egne arbejdsopgaver samt på sin funktion som psykolog in spe

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • Og forståelse af psykologiske problemstillinger inden for et praksisfelt i det psykologiske fagområde
 • Og forståelse af arbejdet som psykolog inden for et praksisfelt i det psykologiske fagområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at gennemføre eller assistere i gennemførelsen af et psykologisk undersøgelses- og interventionsforløb med en eller flere klienter over tid og under supervision af en psykolog med autorisation eller tilsvarende kvalifikationer, hvis den studerende indgår i et anvendelsesorienteret praktikforløb
 • at tilpasse og udvikle sin egen praksis ud fra supervisors og andres tilbagemeldinger på egne arbejdsprocesser og egen faglig fremtræden eller
 • planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et forskningsprojekt, hvis den studerende indgår i et forskningsorienteret praktikforløb
 • at tilpasse og udvikle sin egen praksis ud fra supervisors og andres tilbagemeldinger på egne arbejdsprocesser og egen faglig fremtræden

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at indgå på tilfredsstillende psykologfagligt niveau i en professionel ramme og forholde sig psykologfagligt til de tværfaglige problemstillinger, som arbejdsopgaverne rummer
 • at indsamle psykologiske data fra observationer, test, interviews eller lignende, vurdere dem i forhold til de anvendte metoder, tolke disse data og formidle undersøgelsesprocessen til andre
 • reflektere over sammenhængen mellem studiets teorier og metoder og de professionsmæssige problemstillinger, som praktikken rejser
 • at reflektere over egen psykologfaglig kompetence

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en betingelse for at påbegynde praktikforløbet på kandidatuddannelsens 2. semester og at tilmelde sig eksamen på 2. semester, at prøverne på 1. semester er bestået.

Prøver

Prøvens navnPsykologisk praktik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en praktikrapport, som den studerende udarbejder ved afslutningen af praktikopholdet. Forudsætningen for at indstille sig til prøven er, at praktikvejlederen forudgående har bedømt gennemførelsen af praktikken som tilfredsstillende. Hvis den studerende er indskrevet på et struktureret kandidatforløb, kan praktikken gennemføres som et led i dette, i øvrigt efter samme retningslinjer. Studienævnet for Psykologi kan vedtage yderligere regler til sikring af opfyldelse af modulets mål.

Sidetal: 8-12 sider.
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological Practicum
ModulkodeKAPSY20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet