Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder som afslutning på studiet et kandidatspeciale om et emne, som hun/han vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialer kan udarbejdes individuelt eller i fællesskab af indtil 3 studerende. Specialeemnet godkendes af Studienævnet for Psykologi. Emnet forelægges nævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur m.v. samt forslag til tidsplan. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af specialet. Der henvises i øvrigt til eksamensordningen for prøver ved Aalborg Universitet.

Modulet omfatter udvikling og gennemførelse af en selvstændig empirisk eller teoretisk undersøgelse herunder:

 • Anvendelse af psykologisk teori og empiri i undersøgelsesøjemed
 • Opstilling af en forskningsmæssigt relevant problemformulering og anvendelse af egnet forskningsmetodik
 • Udvikling af forskningsdesign med tilhørende databeskrivelse, dataindsamling, behandling og analyse eller for teoretiske undersøgelsers vedkommende adækvate designs til udvælgelse, analyse og syntese af teoretisk og empirisk litteratur
 • Metateoretisk og kontekstreflekteret anvendelse/inddragelse af teori
 • Kildekritisk tilgang til faglitteratur og især for teoretiske undersøgelsers vedkommende kritisk stillingtagen til de behandlede teoriers empiriske grundlag
 • Diskussion af undersøgelsens fund/resultater inkl. validering og bedømmelse af undersøgelsens generaliserbarhed, pålidelighed og gyldighed, alt sammen ud fra videnskabelige normer
 • Konklusion på og perspektivering af egen undersøgelse

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af den psykologiske problemstilling der undersøges på et niveau så relevante del-problemer identificeres og undersøges på videnskabeligt grundlag
 • og forståelse af den psykologiske problemstilling der undersøges i specialet på højeste internationale forskningsniveau

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at anvende sin viden om psykologisk relevant teori, empiri og forskningsmetode i forbindelse med en selvstændig empirisk eller teoretisk undersøgelse
 • at opstille en fokuseret problemformulering med relevante forskningsspørgsmål samt overskue konsekvenserne af disse for valg af forskningsmetode
 • at udforme et relevant forskningsdesign og anvende det til dataindsamling og - bearbejdelse eller for teoretiske undersøgelsers vedkommende opstille adækvate designs til udvælgelse, analyse og syntese af teoretisk og empirisk litteratur

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at sætte sin undersøgelse ind i en relevant teoretisk kontekst og reflektere over sit teorivalg på metaniveau
 • kritisk at gennemgå relevant faglitteratur og især for teoretiske undersøgelsers vedkommende forholde sig kritisk til de undersøgte teoriers empiriske grundlag
 • at diskutere og validere sin undersøgelse ud fra videnskabelige normer og på videnskabeligt niveau
 • at perspektivere sin undersøgelse i forhold til psykologisk praksis og på videnskabeligt niveau
 • at kunne bidrage til organiseringen af et produktivt samarbejde i fællesskab med projektvejlederen
 • at kunne reflektere over egen faglig progression inden for det psykologiske fagområde

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at blive indstillet til det mundtlige forsvar af kandidatspecialet skal den studerende vælge mellem enten at:
  - aktiv tilfredsstillende deltagelse i progressionsseminaret, eller
  - aflevering af en bunden skriftlige hjemmeopgave.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig på baggrund af specialet.

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.
Pensum består af selvvalgt litteratur, der godkendes af vejleder, og som er tilstrækkeligt til at
belyse og besvare specialets problemformulering i forhold til læringsmålene, og som er på et
videnskabeligt niveau.
Kandidatspecialet kan efter den studerendes valg udformes efter et af følgende to formkrav:

A

Et speciale i form af et projekt, hvor det samlede sidetal er:
1 studerende: 45-70 sider
2 studerende: 90-110 sider
3 studerende 110-130 sider

Résumé: Der udarbejdes et resumé på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.


B

Et speciale bestående af en artikel og en rammesættende del.

Specialet skal indeholde:

a) en artikel udformet efter almindelige normer for videnskabelige tidsskrifter på området.

Artikeldelen skal være mellem 10 og 25 sider. Artiklens længde er uafhængig af gruppestørrelsen

og

b) et afsnit, hvor den/de studerende uddyber den forskningsmæssige baggrund for artiklen, særlige aspekter af den udforskede problemstilling, yderligere perspektiver på problemstillingen eller lignende samt et resumé på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider, hvis dette ikke er en del af artiklen. Den rammesættende del skal være mindst 10 - 25 sider per person, både for individuelle projekter og grupperapporter.


For begge typer af skriftlige specialeafhandlinger gælder følgende omkring eksamen: Normeret prøvetid:
En studerende: 45 minutter inkl. votering og karaktergivning.
To studerende: 45 minutter plus 30 minutter inkl. votering og karaktergivning.
Tre studerende: 45 min. plus 55 minutter inkl. votering og karaktergivning.

Den mundtlige prøve indledes med et oplæg fra den studerende, som maksimalt forventes at vare 7 minutter pr. studerende.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
-Projektrapporten
-De studerendes noter.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAPSY202010
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet