Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

• Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.

• Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.

• Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

• Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).

• Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.

• Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen (gælder empiriske afhandlinger).

• Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.

• I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.

• Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri.

• Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet.

• Reflektere over internationalt relaterede problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Applicere organisations- og strategiteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

• Analysere problemstillinger for virksomhedens medarbejdere og ledelse.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for organisation og strategi.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Omfatter et kandidatspeciale i grupper af en eller flere studerende. Kandidatspecialet tager udgangspunkt i en afgrænset organisatorisk eller strategisk problemstilling – fra praksis og/eller teori. Denne problemstilling godkendes af koordinatoren. De studerende får tilknyttet en vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Den studerende skal have bestået alle moduler på de tidligere semestre med mindst 02.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's thesis
ModulkodeKAORS20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet