Speciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Alle forudgående moduler skal være bestået med mindst 02.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende kunne i relation til viden, kompetencer og færdigheder:

 • Udfærdige en problemformulering, som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.
 • Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
 • Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet
 • Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.
 • Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.
 • Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
 • Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.
 • Forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.
 • Forklare den overordnede sammenhæng i et videnskabsteoretisk perspektiv.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre

 • Afhandlingen er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.
 • Besvarelsen er afgrænset således, at afhandlingens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
 • Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
 • Der er en diskussion af og begrundelse for valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri (hvis empiri indgår).
 • Afhandlingen reflekterer kritisk over de(n) valgte teori(er), metode(r) og empiri (hvis empiri indgår) samt vurderer deres anvendelighed for besvarelsen af problemformuleringen.
 • Der er konsistens, således at valg og anvendelse af teori og empiri indgår i et samspil med hinanden og kompletterer vidensproduktionen. (Gælder empiriske afhandlinger).
 • Der er dokumentation og/eller argumentation for påstande i analyse og konklusion.
 • I analysen indgår overvejelser om, hvordan afhandlingens egne resultater ligner og/eller adskiller sig fra andre lignende undersøgelser på området.
 • Analysen fokuserer på et velafgrænset problem, dvs. går i dybden og skaber syntese på baggrund af teorier og evt. empiri. Afhandlingen viser forståelse af sammenhænge inden for emnets kontekst samt perspektiverer og generaliserer egne resultater til andre lignende situationer uden for den aktuelle kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter kandidatspecialet kan:

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet
 • reflektere over internationalt relaterede problemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter kandidatspecialet kan:

 • applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt
 • udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller
 • analysere problemstillinger for virksomhedens medarbejdere og ledelse
 • formidle forskningsbaseret viden
 • diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter kandidatspecialet kan:

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • argumentere på et videnskabeligt grundlag
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

Omfatter et specialearbejde af en eller flere studerende. Projektarbejdet tager udgangspunkt i en afgrænset økonomistyringsmæssig problemstilling – fra praksis og/eller teori. De studerende får tilknyttet en vejleder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Der afholdes mundtlig eksamen med udgangspunkt i specialet, med ekstern censur.
Hvis flere studerende har arbejdet i gruppe om udfærdigelsen af specialet,
skal de eksamineres som gruppe.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAORS201618
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet