Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialemodulet består af udfærdigelsen af et speciale om et emne, som den studerende frit vælger inden for uddannelsens faglige rammer. Kandidatspecialet kan enten være en teoretisk, metodisk eller analytisk orienteret afhandling eller være orienteret mod teoretisk og metodisk funderet praktisk-konstruerende design. 

Specialets problemstilling og emne godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en opgaveformulering, som indeholder en kort foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans og det teoretiske og metodiske udgangspunkt samt angivelser af den centrale litteratur. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af specialet.

Der stilles en specialevejleder til rådighed for den studerende/de studerende i tilknytning til det problemorienterede specialearbejde.

Læringsmål

Viden

Gennem modulet skal den studerende opnå viden om: 

 • teori og metode på højeste internationale niveau inden for IT-baseret oplevelsesdesign og det valgte specialeemne 

 • forskningsarbejdets betingelser og implikationer samt videnskabelig redelighed og forskningsetik 

 • identifikation af fagrelevante videnskabelige problemstillinger inden for oplevelsesdesign samt oplevelsesdesigns videnskabelige grundlag

Færdigheder

Gennem modulet skal den studerende opnå færdigheder i:

 • selvstændigt og systematisk at skabe et overblik over relevant eksisterende viden inden for specialets emne 

 • selvstændigt at vælge fagrelevante teoretiske (herunder videnskabsteoretiske), metodiske og analytiske tilgange af relevans for specialeemnet og oplevelsesdesign samt at begrunde og kritisk reflektere over disse faglige valg og prioriteringer  

 • at anvende, videreudvikle og kritisk reflektere over teorier, metoder og indsatser af relevans for specialeemnet 

 • at tilrettelægge og gennemføre videnskabelige undersøgelser på et for oplevelsesdesign fagligt relevant grundlag samt at kunne anvende resultaterne i konkrete oplevelsesdesignprocesser 

 • at strukturere og formidle den opnåede viden til fagfæller samt en akademisk offentlighed inden for området IT-baseret oplevelsesdesign 

Kompetencer

Gennem modulet skal den studerende opnå kompetencer til:

 • selvstændigt og systematisk at søge relevant viden og udvælge og redegøre herfor samt planlægge og gennemføre udforskningen af emner inden for området IT-baseret oplevelsesdesign 

 • på et fagligt grundlag at argumentere for tilvalg og fravalg i forhold til problemstilling, de anvendte teorier og metoder samt det eventuelle empiriske materiale 

 • at arbejde selvstændigt, kritisk reflekteret og problemorienteret inden for IT-baseret oplevelsesdesign 

 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til IT-baseret oplevelsesdesign

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en specialerapport, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Specialerapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Ved prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for kandidatspecialemodulet.

Kandidatspecialet inkl. et 1-2 siders resume på et fremmedsprog (se nedenfor) udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider.

Sprog: Kandidatspecialet kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog.

Litteraturgrundlag: Minimum 2000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til specialet.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.

Normeret prøvetid ved én studerende 45 minutter, ved to studerende 75 og ved tre studerende 100 minutter.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAOPL20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet