Oplevelsesdesign: fra koncept til produkt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at indgå konstruktivt, kreativt og kritisk i designprocessens senere faser med fokus på at skabe et it-baseret oplevelsesprodukt. Herunder hører også test- og evalueringsmetoder af koncepter og prototyper. Kombinationen og tilrettelæggelsen af ovenstående aktiviteter forudsætter en forståelse af projektledelse og evnen til at kunne styre og facilitere designprocesser. Samtidig skal den studerende opnå en forståelse af det værdimæssige potentiale bl.a. gennem oplevelsesøkonomisk teori og forretningsmodelteori. Desuden skal den studerende blive i stand til at reflektere over modulets indhold i forhold til fagets videnskabsteori.

I tilknytning til det problemorienterede projektarbejde tilbydes faglig vejledning. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • user experience design og metoder inden for it-baseret oplevelsesdesign med særligt fokus på designprocessens senere faser i forbindelse med overgangen fra koncept til produkt, samt test og evaluering af oplevelsesdesign 

  • økonomisk, kulturel og social værdiskabelse i forbindelse med it-baseret oplevelsesdesign 

  • videnskabsteori i relation til design af it-baserede oplevelsesprodukter

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende it-baserede redskaber i prototypeudvikling samt designe og gennemføre test og evaluering af it-baseret oplevelsesdesign 

  • at vurdere teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger i fremstillingsprocessen samt at vælge og begrunde relevante design- og udviklingsmetoder 

  • at argumentere for oplevelsesdesignets værdimæssige potentiale, situationelle indlejring og forretningsmæssige implikationer 

  • projektledelse og projektstyring samt facilitering af oplevelsesdesignprocesser

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at fremstille et it-baseret oplevelsesprodukt på baggrund af kritiske, kreative og konstruerende processer samt at relatere oplevelsesdesignet, herunder det udarbejdede produkt, til oplevelsesøkonomi, forretningsmodeller og organisationer 

  • at organisere og styre arbejds- og designsituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller  

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling samt at kunne videreudvikle sine problemorienterede, interpersonelle, organiserende og refleksive/meta-kognitive problembaserede læringskompetence 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesdesign: fra koncept til produkt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer og tager udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt i et konkret digitalt oplevelsesprodukt/-prototype.

Projektrapporten samt det konkrete digitale oplevelsesprodukt/-koncept betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten inklusive oplevelsesproduktet/prototype udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten inklusive oplevelsesprodukt/prototype og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Sprog: Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog.

Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-based Experience Design: From Concept to Product
ModulkodeKAOPL20204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet