Oplevelsesdesign i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler oplevelsesdesigns praktiske virkelighed. I en ekstern virksomhed, organisation eller institution indgår den studerende i udarbejdelsen af et eller flere koncepter/produkter eller et delelement af et eller flere koncepter/produkter, der involverer digitale elementer, på baggrund af analyser af behov og muligheder. Modulet består af et min.  13 uger (fuld tid) langt projektorienteret forløb, hvor den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod. Arbejdsforløbet skal belyses teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.

I tilknytning til modulet udbydes et midtvejsseminar.  

Der tildeles en vejleder, og modulet organiseres som et praksisorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • uddannelsens teorier, metoder og designtilgange på baggrund af mødet med en specifik praksis 

 • den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod 

 • udfordringer, begrænsninger og potentialer i oplevelsesdesign i praksis

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at designe, implementere og evaluere oplevelsesdesigns på videnskabeligt grundlag i samspil med specifikke partnere og interessenter 

 • at evaluere sit eget projekt, såvel som generelt at evaluere og konsekvensvurdere digitale oplevelsesprodukter i relation til en given virksomheds- og organisationskontekst, herunder at analysere og vurdere forretningspotentialer 

 • effektivt at præsentere ideer og projekter for partnere og interessenter

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at operationalisere og anvende uddannelsens teorier og metoder til at identificere, analysere og vurdere behov og muligheder for designet af oplevelsesprodukter i mødet med en konkret praksiskontekst 

 • at analysere og vurdere projektledelse og projektstyring og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar 

 • at analysere og vurdere forretningspotentialer eller andre værdiskabende praksisser 

 • at redegøre for det praksisorienterede forløb, herunder dets udgangspunkt, kontekst, processer og resultater 

 • kritisk at reflektere over det problembaserede projektarbejdes betydning for egen faglig udvikling

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesdesign i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med

andre, samt i et konkret digitalt oplevelsesprodukt/-koncept udarbejdet i forbindelse med praktikforløbet. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten inklusive konceptvisualiseringer og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Sprog: Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse udarbejdes på et fremmedsprog

Projektrapporten, det digitale oplevelsesprodukt/koncept og den mundtlige samtale skal demonstrere den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-based Experience Design in Practice
ModulkodeKAOD202439
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 3. semester

Valgmulighed 1 af 3
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet