Teoretisk forløb inden for oplevelsesdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler oplevelsesdesigns teoretiske og metodiske grundlag. Modulets hovedkomponent er et teoretisk og metodisk orienteret forløb, hvor den studerende selvstændigt arbejder med en aktuel problemstilling inden for IT-baserede oplevelsesdesigns videnskabelige felt. Hensigten er, at den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i det at diskutere og formidle en videnskabelige problemstilling. Den studerendes arbejde udmøntes i en videnskabelig artikel og medfølgende rammesætning, der indplacerer den videnskabelige problemstilling i et genstandsfelt, redegør for den teoretiske og metodiske ramme samt det akademiske bidrag.   

I tilknytning til modulet udbydes: 

  • et fagligt seminar med fokus på den akademiske proces

Der tildeles en vejleder til understøttelse af forløbet.

Studienævnet kan på baggrund af en faglig vurdering tillade at modulet afløses gennem ophold ved andet universitet i et omfang svarende til 30 ECTS

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teori og/eller metode på højeste internationale niveau inden for det valgte emne  

  • det valgte emnes videnskabelige grundlag samt evnen til at reflektere over dette

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre teori og metode inden for it-baseret oplevelsesdesign og på den baggrund opstille nye teori- og/eller analysemodeller  

  • at kunne reflektere over det valgte emnes videnskabelige grundlag 

  • at kunne diskutere og formidle problemstillinger inden for it-baseret oplevelsesdesign i et videnskabeligt artikelformat 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at igangsætte et arbejde inden for it-baseret oplevelsesdesign, der forudsætter nye løsningsmodeller  

  • at styre en kompleks faglig udviklingsproces for egen faglig specialisering  

  • kritisk at reflektere over det problembaserede projektarbejdes betydning for egen faglig læring 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeoretisk forløb inden for oplevelsesdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i

a) en artikel udformet efter almindelige normer for videnskabelige tidsskrifter på området. Artikeldelen skal være mellem 8 og 15 sider. Artiklens længde er uafhængig af gruppestørrelsen.

b) en rammesættende del, hvor den studerende uddyber den forskningsmæssige baggrund for artiklen, særlige aspekter af den udforskede problemstilling, yderligere perspektiver på problemstillingen eller lignende.

Den rammesættende del skal være mellem 15 og 20 sider, både for individuelle projekter og grupperapporter.

Artiklen og rammesætningen betragtes som gruppens fælles ansvar. Det skriftlige materiale udgør grundlaget for eksamination og der foretages en samlet bedømmelse af det skriftlige materiale og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante, kvalificerede akademiske publikationer.

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheoretical Course in Experience Design
ModulkodeKAOD202414
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 3. semester

Valgmulighed 2 af 3
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet