Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den/de studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som vælges frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, med begrundelse for emnevalget og forslag til teori og metode samt vedhæftning af studiejournal. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om: 

 • musikvidenskabelige teorier og metoder
 • specialets specifikke emne og problemstilling
 • forskningsetik, videnskabelig redelighed og indsigt i implikationerne af forskningsarbejde i relation til specialets aktuelle sammenhæng.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • selvstændigt og på grundlag af videnskabelig teori og metode at kunne søge, analysere og diskutere viden systematisk inden for uddannelsens område med henblik på specialets særlige område og problemstilling
 • at kunne mestre og videreudvikle relevante teorier og videnskabelige metoder til at tilrettelægge undersøgelsesdesign og analysemodeller i relation til specialets specifikke genstandsfelt
 • systematisk og selvstændigt eller i et projektsamarbejde at kunne designe og gennemføre udforskningen af den valgte problemstilling på en systematisk måde
 • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens område og inden for specialets specifikke område.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at kunne begrunde faglige valg og prioriteringer nuanceret og præcist
 • selvstændigt at kunne styre og designe processer af videnskabelig karakter til undersøgelse af en kompleks og uforudsigelig problemstilling, som kræver en særlig tilgang
 • selvstændigt, og i faglige og tværfaglige samarbejder, at kunne igangsætte og gennemføre undersøgelser af musikfaglige specialets problemstillinger
 • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig  udvikling og specialisering og udvikling af samarbejdskompetencer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor på grundlag af et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale. Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle kandidatspecialer.
Kandidatspecialet udarbejdes normalt på dansk og skal indeholde et resume på engelsk.
Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende).
Normeret prøvetid: 45 minutter ved én studerende, 75 minutter ved to studerende, 100
minutter ved tre studerende. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Specialet bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAMUS20226
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet