Synopsismodul

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kursusundervisning, selvstændige studier samt udarbejdelse af en synopsis. Synopsen udarbejdes på baggrund af et modulpensum svarende til min. 750 og maksimum 1000 normalsider, som aftales med en af studienævnet udpeget underviser.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsning og definition af synopsens emne og mål
  • det valgte pensum og dets relation og relevans til emnet.

 

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgøre vurdere og diskutere musikvidenskabelige teorier og metoders relevans i forhold til emnet
  • at afgrænse og tilrettelægge oparbejdelse af empiri
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at begrunde,  strukturere, bearbejde bearbejde og præsentere et afgrænset emne eller en udvalgt problemstilling på en nuanceret og reflekteret måde inden for et givet område.
  • at evaluere og perspektivere et oplæg med hensyn til emneafgrænsning, metode og disposition.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSynopsismodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Synopsens emne vælges på baggrund af modulpensummet. Den skriftlige del af synopsen skal være på mindst 3 og højst 5 sider ekskl. litteraturliste pr. studerende og omfatte en redegørelse for det valgte emne eller den valgte problemstilling, baggrunden for valget samt de(n) valgte metodiske og teoretiske tilgangsvinkel/ler. Synopsen skal omfatte en annoteret litteratur- og materialeliste med studeret musik, litteratur m.v. svarende til mindst 750 sider pr. studerende.
Den mundtlige prøve har form af en fremlæggelse af resultaterne af studierne inden for det af synopsen afgrænsede valg samt en efterfølgende diskussion heraf mellem den studerende, eksaminator og censor.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper. Fremlæggelsen må højst vare 10
minutter pr. studerende.

Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSynopsis Module
ModulkodeKAMUS20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet