Klinisk supervision individuelt og i gruppe

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk træning i at modtage og anvende supervision såvel i gruppe som individuelt i forbindelse med musikterapiudøvelse i 16 ugers projektorienteret forløb på 3. semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • betydning af supervision (individuel, i klynge og i gruppe) og vigtigheden af at forberede et tema forud for supervision med anvendelse af audio- eller videoklip
 • betydning af egenrefleksion i forhold til udøvelse af musikterapi, herunder den terapeutiske relation, terapeutrolle, rammer, metodevalg og teknikker (musikalske og verbale), tværfagligt samarbejde, relation til pårørende samt etiske problemstillinger.
 • observation og videoanalyse som forskningsmetode med vægt på den etnografiske tilgang

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at give en fokuseret præsentation og formidling af materiale fra klinisk praksis med henblik på supervision, og herunder at udvælge digitale relevante audio- og/eller videoklip
 • at anvende supervision i arbejde med tvivlsspørgsmål vedrørende etiske dilemmaer, klientvalg, specifikke metoder, teknikker og aktiviteter, kommunikationsmønstre, klientbehov, behandlingsmål, terapeutidentitet, relationelle problematikker, rammebetingelser og det tværfaglige samarbejde
 • at vurdere og vælge blandt musikterapeutiske teorier, metoder og redskaber og på baggrund heraf opstille klientmål, udarbejde skriftlige behandlingsoplæg samt udfærdige klientrapporter/journaler ud fra konkret praksis i det projektorienterede forløb
 • gennemføre et musikterapeutisk forløb og herunder at mestre relevante musikterapeutiske metoder og redskaber i forhold til pågældende klientmålgruppe
 • at anvende supervision til at undersøge og reflektere over problemer og muligheder i den musikterapeutiske proces, herunder udvikling af egen terapeutidentitet
 • at kunne lytte empatisk til medstuderende i klynge- og gruppesupervision og give relevant og udviklingsfremmende feedback
 • at reflektere over og integrere egne erfarings- og læringsprocesser i supervisionsforløbene i relation til en kommende musikterapeutidentitet (terapeutisk portefølje)
 • observationsteknikker og videoanalyse som forskningsmetode bl.a. ift. forberedelse til supervision og formidling af klinisk materiale.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at styre musikterapeutiske arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter løbende revurdering af terapimål og metoder
 • selvstændigt at igangsætte og gennemføre musikterapeutiske forløb samt indgå i tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar under løbende supervision
 • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • at følge etiske standarder for professionelt musikterapeutisk arbejde herunder at reflektere over anvendelse af digitale audio og videofiler på et avanceret niveau

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk supervision individuelt og i gruppe
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en skriftlig rapport over supervisionsforløbet.
Sidetal: Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 8 sider og må højst være på 10 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator (supervisor).
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Supervision Individually and in Group
ModulkodeKAMTP20248
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet