Klinisk supervision individuelt og i gruppe

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk træning i at modtage og anvende supervision såvel i gruppe som individuelt i forbindelse med musikterapiudøvelse i 16 ugers projektorienteret forløb på 3. semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • betydning af supervision (individuel og i gruppe) og vigtigheden af at forberede et tema forud for supervision med anvendelse af audio- eller videoklip
 • betydning af egenrefleksion i forhold til udøvelse af musikterapi, herunder den terapeutiske relation, terapeutrolle, rammer, metodevalg og teknikker (musikalske og verbale), tværfagligt samarbejde, relation til pårørende samt etiske problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at give en fokuseret præsentation og formidling af materiale fra klinisk praksis med henblik på supervision, og herunder at udvælge relevante audio- og/eller videoklip
 • at anvende supervision i arbejde med tvivlsspørgsmål vedrørende etiske dilemmaer, klientvalg, specifikke metoder, teknikker og aktiviteter, kommunikationsmønstre, klientbehov, behandlingsmål, terapeutidentitet, relationelle problematikker, rammebetingelser og det tværfaglige samarbejde
 • at vurdere og vælge blandt musikterapeutiske teorier, metoder og redskaber og på baggrund heraf opstille klientmål, udarbejde skriftlige behandlingsoplæg samt udfærdige klientrapporter/journaler ud fra konkret praksis i det projektorienterede forløb
 • gennemføre et musikterapeutisk forløb og herunder at mestre relevante musikterapeutiske metoder og redskaber i forhold til pågældende klientmålgruppe
 • at anvende supervision til at undersøge og reflektere over problemer og muligheder i den musikterapeutiske proces, herunder udvikling af egen terapeutidentitet
 • at kunne lytte empatisk til medstuderende i gruppesupervision og give relevant og udviklingsfremmende feedback
 • at reflektere over og integrere egne erfarings- og læringsprocesser i supervisionsforløbene i relation til en kommende musikterapeutidentitet (terapeutisk portefølje)

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at styre musikterapeutiske arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter løbende revurdering af terapimål og metoder
 • selvstændigt at igangsætte og gennemføre musikterapeutiske forløb samt indgå i tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar under løbende supervision
 • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • at følge etiske standarder for professionelt musikterapeutisk arbejde

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk supervision individuelt og i gruppe
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i udarbejdelse af en skriftlig rapport over supervisionsforløbet.
Sidetal: Rapporten, som udarbejdes individuelt, skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator (supervisor).
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Supervision Individually and in Group
ModulkodeKAMTP20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet