Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

4. semester er koncentreret om udfærdigelse af et kandidatspeciale, hvis emnefelt den studerende vælger inden for Musikterapiuddannelsens faglige rammer.

Inden tildeling af vejleder skal specialeemnet præsenteres i form af en skriftlig synopsis, der indeholder en foreløbig problemformulering, en argumentation for emnets relevans, det teoretiske og metodiske udgangspunkt, en angivelse af specialets hovedstruktur og disponering, en foreløbig litteraturliste samt en realistisk tidsplan og afleveringsdato.

Synopsis/specialeemne godkendes af Studienævnet for Musikterapi, efter indstilling af fastlærergruppen på Musikterapi. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå viden om:

 • det musikterapiteoretiske, forskningsmæssige og videnskabsteoretiske grundlag for den valgte problemstilling for specialeemnet
 • videregående forskningsmetoder til analyse, bearbejdning og dokumentation af en afgrænset klinisk problemstilling indenfor det musikterapeutiske fagområde, samt de videnskabelige problemstillinger der er knyttet til anvendelsen af metoderne
 • international, empirisk forskning i musikterapi med udvalgte klientmålgrupper
 • sammenhæng mellem empiriske forskningsresultater og anvendt forskningsmetodik, design, måleredskaber, analysemetode og epistemologi
 • Forskningsetik og indsigt i forskningsarbejdes implikationer

Færdigheder

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå færdigheder i:

 • på et selvstændigt og avanceret niveau identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem, inddrage relevant forskningslitteratur, kritisk begrunde metodevalg og analysestrategier (kvantitative, kvalitative og casebaserede), , samt diskutere resultaterne i forhold til musikterapiprofessionelle og videnskabelige problemstillinger
 • at søge, anvende og vurdere forskningsbaseret viden, hvad enten hovedfokus er på et teoretisk emne af relevans for det musikterapeutiske fagområde, eller på en empirisk undersøgelse med udgangspunkt i klinisk casemateriale med dataindsamling, -analyse og -bearbejdning
 • at reflektere metateoretisk og kritisk over anvendelse af anvendte forskningsmetoder og analysestrategier, validere anvendelsen ud fra videnskabelige normer samt diskutere videnskabsteoretiske problemstillinger
 • på et avanceret niveau at analysere, diskutere og perspektivere faglige og videnskabelige problemstillinger, der er knyttet til musikterapeutisk praksis, samt at kunne integrere denne viden med henblik på at opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

Den studerende skal gennem kandidatspecialemodulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne analysere og forholde sig fagligt og videnskabeligt til komplekse problemstillinger, samt integrere disse med relevant forskningslitteratur i musikterapi
 • at kunne identificere relevante forskningsdata og analysestrategier i forhold til specifikke musikterapeutiske problemstillinger
 • at forholde sig videnskabsteoretisk til undersøgelse, dokumentation og bearbejdning af musikterapeutiske problemstillinger og på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • at anvende videregående forskningsmetoder, samt kunne diskutere de videnskabelige problemstillinger
 • selvstændigt at igangsætte og gennemføre en faglig undersøgelse i et tværfagligt forum med anvendelse af relevante analysestrategier og med inddragelse af nyeste forskningslitteratur
 • at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling, læring og specialisering

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Det er en betingelse for at påbegynde kandidatspecialet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfag er bestået.

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.

Sidetal: Kandidatspecialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af kandidatspecialet.

Normeret prøvetid: For én studerende er prøvetiden 45 minutter, inkl. votering og karaktergivning for én studerende. For to studerende er prøvetiden 45 minutter plus 30 minutter inkl. votering og karaktergivning. For tre studerende er prøvetiden 45 minutter plus 55 minutter inkl. votering og karaktergivning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAMTP202010
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i Musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet