Design af læring og forandringsprocesser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af lærings- og forandringsprocesser” gives en grundlæggende introduktion til teoretiske og metodiske tilgange til design af lærings- og forandringsprocesser i organisationer og uddannelsesinstitutioner, herunder metodologiske implikationer i relation til forskellige typer interventioner. Modulet understøtter udviklingen af et konkret lærings- og forandringsdesign inden for det faglige område for det valgte 10-ECTS valgmodul på 8. semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • problemtyper relateret til semestrets temaramme ”Design af læring og forandringsprocesser”
 • design som lærings- og forandringsstrategi
 • designteori og metoder til læringsdesign samt etiske implikationer heraf værktøjer til at evaluere og agere i digitale læringsrum.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at arbejde problemorienteret med design af lærings- og forandringsprocesser, herunder analysere og vurdere det videnskabelige og metodiske grundlag for designudvikling
 • at skabe og understøtte dialoger med peers og i relation til interessenter samt håndtere beslutningsprocesser
 • at formidle, evaluere og videreudvikle løsningsmodeller, der knytter sig til forskellige designforståelser i et lærings- og forandringsperspektiv
 • at anvende fysiske og digitale redskaber i arbejdet med designudvikling.
   

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne udvikle og evaluere læringsdesigns på et videnskabeligt og teoretisk grundlag, herunder reflektere over designets pædagogiske og didaktiske videreudvikling på baggrund af evalueringen
 • at kunne anvende data og digital information etisk forsvarligt og være i stand til at agere reflekteret som digitalt individ.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af læring og forandringsprocesser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet baserer sig på de studerendes aktive deltagelse i både de tilrettelagte fysiske og digitale læringsrum. Til facilitering af den aktive deltagelse udarbejdes der undervejs i modulet tre afleveringsopgaver. Afleveringsopgaverne kan enten udarbejdes individuelt eller i en gruppe på op til fem studerende. Afleveringsopgaverne indgår - afhængigt af den specifikke tilrettelæggelse - i samskabelsen af et digitalt læringsrum, hvor der indgår peer learning.

Indholdet af afleveringsopgaverne kan typisk handle om argumentation for valg af problemstilling, om inddragelse af teori og metoder fra designfeltet, skitser til mulige designs af forandringsprocesser med særlig hensyntagen til en specifik kontekst og til deltagernes forudsætninger, viden og interesser i forandringsprocessen. Desuden indeholder en eller flere afleveringsopgaver den eller de studerendes refleksioner over og evaluering af egen læreproces i forhold til design som teoretisk felt og til processen med at samskabe et digitalt læringsrum.

Reeksamen sker gennem aflevering af en individuel skriftlig opgave på mindst 8 og højest 10 normalsider. Opgaven kan typisk handle om argumentation for valg af problemstilling, om inddragelse af teori og metoder fra designfeltet, skitser til mulige designs af forandringsprocesser med særlig hensyntagen til en specifik kontekst og til deltagernes forudsætninger, viden og interesser i forandringsprocessen. Desuden indeholder opgaven den eller de studerendes refleksioner over og evaluering af egen læreproces i forhold til design som teoretisk felt og til processen med at samskabe et digitalt læringsrum.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of learning and innovative change
ModulkodeKALFPK20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i læring og forandringsprocesser
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet